MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 10.11.2009 r.

ZPU/341/pn/32/09

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.                  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, o wynikach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2009/2010 - rejon 6A, 6B i 8”

l.p.

Rejon

Wykonawca

Cena brutto

1

Rejon 6A:

Kryry

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2

43-267 Suszec - oferta nr 01

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 139,10 zł / godz

2

Rejon 6B:

Mizerów

M.B. RADOSTOWICE Mirosław Budzyk

ul. Dworcowa 61

43-262 Radostowice - oferta nr 02

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 140,00 zł/ godz

3

Rejon 8:

Suszec - trasa MZK

M.B. RADOSTOWICE Mirosław Budzyk

ul. Dworcowa 61

43-262 Radostowice - oferta nr 02

Cena jednostkowa brutto:

Akcja czynna: 155,00 zł/ godz

 

Każdy z w/w Wykonawców, który złożył ofertę na wskazany REJON otrzymał najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, ponadto spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji przedmiotowego zamówienia określone w SIWZ.

 

2.   W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty tj:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec 

OFERTA NR 02 złożona przez:

M.B. Radostowice Mirosław Budzyk

ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice

OFERTA NR 03 złożona przez:

„MENTRANS” Mencnarowski Franciszek

Iłownica, 43-394 Rudzica

 

3.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Nr Rejonu (zadania)

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

6A

01

300

300

6B

02

300

300

8

02

03

300

95,49

300

95,49

 

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas