MENU

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 12.02.2013 R.

Ogłoszenie powiązane:


 

Numer ogłoszenia: 57646 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 45014 - 2013 data 01.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
  • W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w celu spełnienia warunku należy wykazać dysponowanie: - co najmniej po jednej jednostce z każdego z niżej wymienionych sprzętów, niezależnie od ilości zadań, na które wykonawca składa ofertę: 1) skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 2) walec statyczny samojezdny 4-6 t 3) ciągnik kołowy 37kW 4) piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą 5) remonter ciśnieniowy 6) koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 7) równiarka samojezdna 74 kW 8) walec statyczny samojezdny 10 t 9) samochód samowyładowczy 5-10 t.
  • W ogłoszeniu powinno być: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w celu spełnienia warunku należy wykazać dysponowanie: - składając ofertę na zadanie nr. 1 - co najmniej po jednej jednostce z każdego z niżej wymienionych sprzętów: 1) skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 lub skrapiarka samojezdna 2) walec statyczny samojezdny 4-6 t 3) ciągnik kołowy 37kW lub samochód dostawczy 4) piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą - składając ofertę na zadanie nr. 2 - co najmniej po jednej jednostce z każdego z niżej wymienionych sprzętów: 1) remonter ciśnieniowy 2) samochód samowyładowczy 3) walec statyczny samojezdny 4-6 t 4) koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 5) równiarka samojezdna 74 kW 6) rozkładarka mas bitumicznych 7) skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 lub skrapiarka samojezdna 8) walec statyczny samojezdny 10 t - składając ofertę na zadanie nr. 1 i zadanie nr 2 - co najmniej po jednej jednostce z każdego z niżej wymienionych sprzętów: 1) skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 lub skrapiarka samojezdna 2) walec statyczny samojezdny 4-6 t 3) ciągnik kołowy 37kW lub samochód dostawczy 4) piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą 5) remonter ciśnieniowy 6) samochód samowyładowczy 7) koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 8) równiarka samojezdna 74 kW 9) rozkładarka mas bitumicznych 10) walec statyczny samojezdny 10 t.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
  • W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia niezależnie od ilości zadań, na które wykonawca składa ofertę (co należy wykazać na etapie składania oferty) oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (co należy wykazać przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt. 18 lit. a) SIWZ),.
  • W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia zezwalające do kierowania nad pełnym zakresem robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia niezależnie od ilości zadań, na które wykonawca składa ofertę (co należy wykazać na etapie składania oferty) oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (co należy wykazać przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt. 18 lit. a) SIWZ),.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC..

 


  

Ogłoszenie nr 45014-2013 z dnia 2013-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT.3: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Suszec - 2013 r., zwanego dalej zamówieniem. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu cząstkowego dróg...
Termin składania ofert: 2013-02-18