MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 20.08.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont części kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Rudziczce, zgodnie z dokumentacją projektową”,

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Firma Consultingowo-Inżynierska i Handlowa „KRIO-THERM” Andrzej Królikowski

ul. Bema 10B, 32-602 Oświęcim

za cenę: 179.637,51 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2.         W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

„DOBMAR” Usługi instalacyjne – Roboty budowlane Ryszard Dobosz

ul. Pankiewicza 2/5A, 43-300 Bielsko-Biała

OFERTA NR 02 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „POL-INSTAL” Spółka z o.o.

Pogórze 399, 43-430 Skoczów

OFERTA NR 03 złożona przez:

Firma Consultingowo-Inżynierska i Handlowa „KRIO-THERM” Andrzej Królikowski

ul. Bema 10B, 32-602 Oświęcim

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowo „INSTAL-ROGRA”

ul. Stary Targ 3, 43-400 Cieszyn

OFERTA NR 05 złożona przez:

„SANITAS” Dominik Wojtala

ul. Pszczyńska 159, 43-262 Kobielice

 

 

3.         Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

0

0

02

376,36

376,36

03

400

400

04

384,00

384,00

05

300,72

300,72

Wójt Gminy Suszec

 

Marian Pawlas