MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.02.2018 R. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁ. 1.B

 

 

Suszec, dnia 01.02.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:              postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

Ze względu na:

-              udzielone wykonawcom w dniu 01.02.2018 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w SIWZ, w tym zał. nr 1.B do SIWZ, 

-              konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 08.02.2018r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1)      pkt 10.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

10.2 „Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 08.02.2018 r. do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.”

2)      pkt 12.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.1                  Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-          będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na budowę oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec”.

-          Nie otwierać przed 08.02.2018 r. godz. 10.30!

-          poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

3)      pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        13.1       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

                Termin składania ofert upływa: 08.02.2018 r. o godz. 10.00,

13.2       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

                Termin otwarcia ofert: 08.02.2018r. godz. 10.30.

 

4)    pkt.3.2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

3.2.1            MINIMALNE WYMAGANIA ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH CECH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW INSTALOWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

SŁUP:

-               słup stalowy, o wysokości max. 8 m, zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, posiadający zintegrowaną komorę akumulatorową wraz z układami sterowania zlokalizowaną u jego podstawy;

 

TURBINA WIATROWA Z REGULATOREM ŁADOWANIA:

-              moc turbiny wiatrowej: min. 600W

-              prędkość startowa turbiny max. 2,5m/s

-              napięcie 24V

-              malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005

-              posiada hamulec elektromagnetyczny

 

OPRAWA LED:

-               moc źródła światła min. 56W

-               strumień świetlny min. 6700 lm

-               barwa światła 5500-6000 K

-               korpus malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005

-               trwałość źródła światła (żywotność) diod LED - min. 50 000 h,

-               stopień ochrony oprawy min. IP 65, 

 

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE:

-               moc modułu fotowoltaicznego min. 2x190W

-               prąd w max punkcie mocy min. 5,1 A

-               polikrystaliczne

-               wydajność mocy panela – min. 15%

 

REGULATOR SOLARNY MPPT:

-              prąd ładowania: min. 15A

-              sprawność regulatora w punkcie mocy max. regulatora: min. 95%

-              znamionowe napięcie pracy: 12/24 V DC wybierane automatycznie

-              układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury

-              stopień ochrony obudowy min. IP67,

-              zabezpieczanie przed odwrotną polaryzacją,

     -             funkcja automatycznego sterowania redukcją mocy oprawy LED

     -                             funkcja czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy do długości trwania mocy, ochrona baterii przed zbyt mocnym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem akumulatorów,

 

AKUMULATORY:

    -        umieszczone w komorze akumulatorowej zlokalizowanej u podstawy słupa  stalowego

-        min. 220 Ah

-        akumulatory bezobsługowe, żelowe, napięcie 12 V, głębokiego rozładowania

-        komora akumulatorów powinna być szczelna oraz zabezpieczona przed dostępem osób trzecich zamkiem patentowym i śrubami utrudniającymi łatwe otwarcie.

 (…)

 

5)    treść zał. nr 1.B do SIWZ otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

1.       ZMIANA ZAŁ. 1.B - TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW - ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.02.2018

 

6)      treść zał. nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

2.      ZMIANA STWiOR – ZAŁ. NR 10 DO SIWZ – ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.02.2018

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr 507770-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. 
 

Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SIWZ niniejszym dokumentem z dniem 01.02.2018 r. (w tym treści zał. 1.B do SIWZ – stanowiącego TABELĘ ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW oraz ZAŁ. 10 DO SIWZ – stanowiącego SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT), które są obowiązujące w przedmiotowym przetargu

Termin złożenia oferty wraz z wadium zostaje przesunięty na dzień 08.02.2018 godz. 10.00

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                              Marian Pawlas