MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       Suszec, dnia 25.07.2008r.

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.         Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ,,Przebudowa ulicy Dębowej w Radostowicach, na odcinku 472 mb, zgodnie z dokumentacja projektową”, najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma:

 

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

za cenę: 359.194,30 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w  zamówienia, określone w SIWZ.

 

 

2.   W przedmiotowym  postępowaniu  zostały złożone trzy oferty, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

RADEX Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 25

43-300 Bielsko - Biała

 

OFERTA NR 02 złożona przez:

PETBUD Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 61

43-262 Radostowice

 

OFERTA NR 03 złożona przez:

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

3.   Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

0

0

02

298,87

298,87

03

300,00

300,00

 

                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                        Czesław Smusz

                                                                                         Zastępca Wójta