MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 04.08.2017

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 04.08.2017 r.

dotyczy:               postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinka bocznego ul. Na Grabówki w Suszcu - drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Dotyczy par. 3 ust. 2 pkt f) projektu umowy:

Wnosimy o usunięcie zapisu, w zakresie pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego, gdyż obecny zapis jest niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych. Skoro zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wymiar opłaty oraz ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wskazać, iż zobowiązanym z tego tytułu jest strona, czyli inwestor. Wskazane przez dr K. Sobieralskiego (Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne Przetargi Publiczne nr 3/2007, s.27) stanowisko zostało powszechnie przyjęte przez UZP, który uznaje za niedopuszczalne praktyki stosowane przez zamawiających, wyłaniających wykonawcę w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), gdyż już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 Pzp) określa się, ze wykonawcę obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary).

Zatem jeśli w trakcie przeprowadzanej inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy do zadań zamawiającego. W związku z powyższym, wnioskujemy o usunięcie z SIWZ zapisów dotyczących poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa ruchu drogowego przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy w §3 ust. 2 lit. f) Istotnych Postanowień Umowy bez zmian. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi w związku z czym zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami) Zamawiający nie przewiduje opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Przedmiotowy zapis w SIWZ dotyczy sytuacji, w której w wyniku przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót zarządca drogi powiatowej – ul. Na Grabówki w Suszcu (odcinek główny) naliczy opłaty lub kary za zajęcie pasa drogowego np. w przypadku niewłaściwego postoju środków transportowych, ograniczenie lub uniemożliwienie przejazdu drogą powiatową itp., a więc sytuacjach  niezależnych od Zamawiającego. Zamawiający nie może odpowiadać za błędy lub zaniedbania Wykonawcy.

 

PYTANIE 2:

Dotyczy par 10 ust. 1 pkt a) i b) projektu umowy: Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaże terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (siła wyższa).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy w §10 ust. 1 lit. a) i b) Istotnych Postanowień Umowy (zał. nr 7 do SIWZ) bez zmian. 

W pkt 18.2.2) lit. d) SIWZ, Zamawiający wyszczególnił konkretne sytuacje, w których dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia, tj.:

-  z przyczyn określonych w pkt 18.2.2 lit. b), jeżeli przyczyny te mają wpływ na termin wykonania zamówienia,

-  działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.),

- zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania,

- działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej,

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót (tj. takich warunków, w których prowadzenie prac może doprowadzić do wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia, będzie niezgodne ze sztuką budowlaną i z wytycznymi wskazanymi w projekcie budowlanym), jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,

- wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne lub elementy instalacji podziemnej, które należy usunąć lub uwzględnić w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub  jeżeli uniemożliwiają lub istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót;

- zmiany treści umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyzna środki na sfinansowanie zamówienia w całości lub w części,

 

Tylko w w/w przypadkach Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie. Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

    WÓJT GMINY

  MARIAN PAWLAS