MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 05.11.2015

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 05.11.2015 r.

 

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni boiska lekkoatletycznego w Suszcu”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracam się do Zamawiającego z pytaniem czy uzna za spełnienie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże, iż wykonał w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej boisko o nawierzchni syntetycznej polietylenowej o powierzchni 1980 m2 ?.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ (pkt. 8.1 lit. b) zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie  wiedzy i doświadczenia żąda wykazania wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

-              co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu boisk o nawierzchni syntetycznej polietylenowej, każde o pow. min. 2.000 m2, (jeżeli wykazane roboty budowlane, obejmują szerszy zakres prac niż określony w przedmiotowym warunku, wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że w ramach każdej wykazanej roboty wykonał boisko o nawierzchni syntetycznej polietylenowej, każde o pow. min. 2.000 m2), w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

W związku z powyższym, wykonanie boiska o powierzchni 1980 m2 nie spełnia wymaganego warunku.

PYTANIE 2:

Zamawiający  w SIWZ pkt 8.2 ppkt 3 ust. 2) odnosi się do normy PN EN 14877:2008. Pragniemy poinformować, iż norma PN EN 14877:2008 została wycofana i zastąpiona normą EN 14877: 2013 / PN EN 14877:2014-02. W związku z powyższym, czy Zamawiający miał na myśli normę EN 14877: 2013 / PN EN 14877: 2014-02?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania wszystkie nawierzchnie poliuretanowe (typu EPDM dwuwarstwowa – SBR + EPDM) posiadające parametry zgodne normą z PN-EN 14877:2014.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w dniu 05.11.2015 w w/w zakresie, w związku z czym treść pkt. 8.2.3 pkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:

2)      inne opisy oferowanych produktów (dot. nawierzchni boiska i nawierzchni bieżni, na podstawie których zamawiający oceni zgodność danych określonych przez wykonawcę w zał. nr 11 do SIWZ, w tym mi. in:

Dla nawierzchni ze sztucznej trawy:

1.    certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB;

2.    badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., potwierdzające że parametry oferowanej nawierzchni są zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego;

     3.   kartę techniczną oferowanej nawierzchni;

     4.   kartę techniczną oferowanego granulatu EPDM;

     5.   atest PZH oferowanej nawierzchni;

    6.   atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu;

   7.   autoryzację producenta sztucznej trawy wystawioną na przedmiotowe zadanie;

Dla nawierzchni bieżni:

1.    Certyfikat lub deklarację zgodności z normą EN 14877 : 2013/ PN EN 14877: 2014-02, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,

     2.   Kartę techniczną oferowanej nawierzchni.

     3.   Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4.    Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

PYTANIE 3:

W związku z określeniem w dokumentacji projektowej przez Zamawiającego systemu dwuwarstwowego na bieżni typu EPDM informujemy że system ten nie nadaje się jako nawierzchnia bieżni. Jest to nawierzchnia bardziej przewidywana dla boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę systemu na bieżni na system do tego dostosowany i skomponowany jakim jest System Natryskowy. Natrysk strukturalny z granulatu EPDM wykonywany na macie gumowej z granulatu SBR – grubość systemu wynosi 13 mm. Pozwala on na użytkowanie bieżni w butach z kolcami i posiada certyfikat PZLA i międzynarodowej federacji IAAF. Natomiast System zaprojektowany przez Państwa – dwuwarstwowy nie posiada w/w certyfikatów. Wnosimy o zastosowanie nawierzchni natryskowej odpornej na kolce o parametrach jak poniżej:

Określenie parametru, jednostka

Wartość wymagania

Minimalna grubość mm

13

Współczynnik tarcia statycznego powierzchni:

o w stanie suchym

o w stanie mokrym

 

0,95 – 1,1

0,55 – 0,60

Tłumienie energii  •                                                 FR         

EN 14808

w 10 ºC                                                                   (%)

w 23 ºC                                                                   (%)

w 40 ºC                                                                   (%)

 

 

35-38

37-38

40-45

Odporność na ścieranie – utrata masy po 1000 cyklach

0,50 – 0,60

Odporność na obuwie z kolcami • (EN 14810)

- wytrzymałość na rozciąganie                       (N/mm2)

- wydłużenie przy zerwaniu                               (%)

 

0,7 – 0,75

55 - 60

Własności mech.  przy rozciąganiu  •    

EN 12230

- wytrzymałość na rozciąganie                          (N/mm2)

- wydłużenie przy zerwaniu                                   (%)

 

 

0,60 – 0,80

60 – 80

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaprojektowanego na bieżni systemu nawierzchni dwuwarstwowej typu EPDM na System Natryskowy.

PYTANIE 4:

Nawierzchnia z trawy syntetycznej zaproponowana przez Zamawiającego jest nawierzchnią o bardzo niskich wymogach. Program Orlik posiadał podobne parametry i w wielu przypadkach trawa nie spełniła wymagań jakościowych. W związku z powyższym  wnosimy o podniesienie wymogów dla trawy syntetycznej, co zapewni Zmawiającemu wyższą jakość nawierzchni, a nie będzie miało wielkiego wpływu na cenę.

Wnosimy o zastosowanie trawy o parametrach jak poniżej:

-              typ włókna: włókno 100% monofil prosty w kształcie litery „S” z wtopionym rdzeniem wzmacniającym

-              skład chemiczny włókna:  100 % Polietylen

-              ciężar włókna: min. 16.500 Dtex.

-              grubość włókna min. 350 micron

-              wysokość włókna:  min. 60 mm,

-              ilość włókien:   min. 150 000/ m2

-              ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.900 gr. / m2

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów wskazanych w SIWZ na parametry zaproponowane w pytaniu.

Zamawiający jednak w dniu 05.11.2015 r. podniósł wartości dwóch dotychczasowych parametrów i doprecyzował wymagania o dwa dodatkowe parametry dla nawierzchni ze sztucznej trawy. W związku z tym zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ i zał. nr 11, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu technicznego w niżej wskazanym zakresie.

WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY:

-              wysokość włókna: 55 – 65 mm

-              typ włókna: monofil,

-              skład chemiczny włókna: polietylen

-              ciężar włókna: min. 13.000 Dtex,

-              gęstość trawy: min. 100.000 włókien /m2

-              przekrój włókna: „wzmacniane kształtem” t.j., o przekroju rombu, karo (diamentowe), śmigła,  owalne, liter V,S,C, inne niż prostokątna wstęga

-              grubość włókna: min. 300 mikronów

-              rolki klejone

-              linie w kolorze białym wklejone

wypełnienie trawy:

-              piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy

-              granulat