MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 31.05.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie”, tj. odcinka od Kanału Branickiego (wylot kanalizacji) do skrzyżowania z ul. Polną o długości około 263mb”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
Firma Ogólnobudowlano-Montażowa
„BUD-MONT” Beata Dziwoki; ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory
 
za cenę: 613.986,53 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 9 ofert, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik
OFERTA NR 02 złożona przez:
Konsorcjum firm:
LIDER: „Marbud” Zakład Usług Budowlanych, Mariusz Ogrodowski, ul. Miodowa 5
44-207 Rybnik-Wielopole
PARTNER: Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski
ul. Turystyczna 1b, 44-207 Rybnik
OFERTA NR 03 złożona przez:
BUDMARWAR Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 26, 43-246 Strumień
OFERTA NR 04 złożona przez:
„MARKOL” Marek Kułakowski, ul. Wczasowa 14B/8, 40-694 Katowice
OFERTA NR 05 złożona przez:
Firma Ogólnobudowlano-Montażowa„BUD-MONT” Beata Dziwoki, ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory
OFERTA NR 06 złożona przez:
„INSTAD” Adam Rojek, ul. Zapłocie 26A, 44-251 Rybnik
OFERTA NR 07 złożona przez:
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice
OFERTA NR 08 złożona przez:
PETBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice
OFERTA NR 09 złożona przez:
SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Adres do korespondencji:
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
283,20
283,20
02
257,16
257,16
03
283,65
283,65
04
238,32
238,32
05
300,00
300,00
06
193,68
193,68
07
248,16
248,16
08
0
0
09
273,87
273,87

 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas