MENU

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIASuszec: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2008:2009, objętych rejonem nr 11 - ulica Wyzwolenia, Lipki i Piaskowa
Numer ogłoszenia: 240260 - 2008; data zamieszczenia: 30.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, faks 032 4493051.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2008:2009, objętych rejonem nr 11 - ulica Wyzwolenia, Lipki i Piaskowa.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Pszczyńskiego położonych na terenie Gminy Suszec, w sezonie zimowym 2008:2009 od daty podpisania umowy do 31.03.2009 r., na drogach określonych w załącznikach nr 7a-b do niniejszej SIWZ, tj. rejon 11 - ulica Wyzwolenia, Lipki i Piaskowa. Zakres przedmiotu zamówienia: a) bieżące odśnieżanie jezdni, zatok i przystanków autobusowych, b) prowadzenie czynności, zgodnie z przynależnym standardem dla każdej należącej do tego rejonu drogi, wykazanej w załączniku nr 7 a i b do niniejszej specyfikacji (wykaz dróg), oraz zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych, określonymi w załączniku nr 7c do niniejszej specyfikacji, c) posypywanie dróg, skrzyżowań, podjazdów i zjazdów, zakrętów i łuków d) zwalczanie gołoledzi i usuwanie zasp śnieżnych zgodnie z standardem określonym dla w.w dróg powiatowych w zał. nr 7 c do SIWZ oraz na polecenie zamawiającego i policji. Gołoledź należy usuwać przy użyciu: - piasku, stale - w miejscach wymienionych w ppkt c), - soli kamiennej - na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych miejscach - gładź śniegową (utwardzoną, ujeżdżoną warstwę śniegu) należy usuwać poprzez posypywanie żużlem wielkopiecowym. Do obowiązków wykonawcy należy: a) zamówienie materiałów sypkich i ich transport na składowisko, b) zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu gwarantującego bezawaryjne przeprowadzenie akcji zimowej, c) dbanie, by zalegający na poboczach śnieg nie zawężał jezdni w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu, d) prowadzenie akcji zimowej przy stałej współpracy z pracownikiem Zamawiającego. Decyzje dotyczące sposobu prowadzenia akcji, a w szczególności: - moment rozpoczęcia akcji - ilość i rodzaj jednostek wprowadzonych do akcji - ilość i rodzaj materiału do zwalczania śliskości - moment zakończenia akcji - ilość przejechanych kilometrów przez poszczególne jednostki (sprzęt) wykonawca będzie uzgadniał z pracownikiem Zamawiającego. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - spełnią warunki określone w pkt. 8 SIWZ, - będą w dyspozycji sprzętowej i osobowej 24 godz. na dobę, - czas reakcji na każde wezwanie zamawiającego nie będzie dłuższy niż 0,5 h od momentu wezwania, - przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca oraz osoby wyznaczone do odśnieżania będą wyposażeni w środki łączności przewodowej (dotyczy siedziby wykonawcy i miejsc zamieszkania osób wyznaczonych do odśnieżania) jak i bezprzewodowej (telefon komórkowy) - (warunek konieczny), co pozwoli na stały, 24 godz. na dobę kontakt z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia tych numerów Zamawiającemu..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.6 niniejszej SIWZ, b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z treścią zał. nr 3, c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4: - wymagane minimum: 1 usługa obejmująca odśnieżanie dróg w min. III standardzie określonym w zał. 7c do niniejszej SIWZ przez cały sezon zimowy, d) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, na lub zgodnie z zał. nr 5: - wymagane minimum: wykonawca musi dysponować lub oświadczyć że będzie dysponował następującym sprzętem (jako posiadacz samoistny lub zależny) na 11 rejon, z zastrzeżeniem: pojazdy do odśnieżania muszą posiadać napęd na 4 koła !!!: wariant 1: piaskarko-solarka z pługiem (tj. nośnik + osprzęt) - 2 szt. i pojazd wyposażony w pług wirnikowy - 1 szt. lub wariant 2: pojazd (nośnik) - 2szt. i rozrzutnik: piaskarko - solarka - 2 szt. i pług - 2 szt. i pojazd wyposażony w pług wirnikowy - 1 szt. - do wykazu wykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie (zał. nr 5), wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, e) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, na lub zgodnie z zał. nr 6: - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować lub oświadczyć że będzie dysponował co najmniej: TRZEMA OSOBAMI dla REJONU 11, - w wykazie nr 6 Wykonawca wskaże kategorie prawa jazdy lub inne dokumenty uzyskane przez osoby w tym załączniku wymienione (w kolumnie kwalifikacje zawodowe), potwierdzające iż mogą obsługiwać sprzęt wskazany w kolumnie (zakres wykonywanych czynności), - do wykazu wykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie (zał. nr 6), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2 a, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2 lit a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: - złożenie wypełnionego druku:formularz oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, w tym m.in. informacji o częściach zamówienia, powierzonych podwykonawcom, a także oświadczeń o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 3.5 niniejszej SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o w.w dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły:spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregoś z w.w warunków określonych w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 i 8.4 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.7 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. Wypełnione załączniki nr 1, 3, 4, 5 i 6 do SIWZ należy złożyć w oryginale..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: J.W..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/13019,13020/13020/.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY SUSZEC ul. Lipowa 1 43-267 Suszec.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2008 godzina 09:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC ul. Lipowa 1 43-267 Suszec sekretariat (I piętro).

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).