MENU

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI UDZIELONYCH W DNIU 01.04.2016 - DOT. PYT. 1

 

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI UDZIELONYCH W DNIU 01.04.2016 - DOT. PYT. 1

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Suszcu – odcinek boczny południowy”

 

W związku z tym, że w odpowiedzi na pytanie 1, udzielone w dniu 01.04.2016 r., pojawiło się nawiązanie do ul. Dworcowej, zamiast do ul. Pszczyńskiej, Zamawiający w ramach sprostowania udziela poprawnej odpowiedzi na pytanie 1:

 

PYTANIE 1:

Dotyczy § 3 pkt. 2 f) Istotnych postanowień umowy

Wnosimy o usunięcie zapisu, gdyż obecny zapis SIWZ jest niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych. Skoro zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wymiar opłaty oraz ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wskazać, iż zobowiązanym z tego tytułu jest strona, czyli inwestor. Wskazane przez dr K. Sobieralskiego (Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne Przetargi Publiczne nr 3/2007, s.27) stanowisko powszechnie przyjęte przez UZP, który uznaje za niedopuszczalne praktyki stosowane przez zamawiających, wyłaniających wykonawcę w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), gdyż już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 Pzp) określa się, ze wykonawcę obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary).

Zatem jeśli w trakcie przeprowadzanej inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy do zadań zamawiającego. W związku z powyższym, wnioskujemy o usunięcie z umowy zapisów dotyczących poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa ruchu drogowego przez Wykonawcę.

POPRAWNA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający pozostawia zapisy w §3 ust. 2 lit. f) Istotnych Postanowień Umowy bez zmian. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi w związku z czym zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami) Zamawiający nie przewiduje opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Przedmiotowy zapis w SIWZ dotyczy sytuacji, w której w wyniku przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót zarządca drogi wojewódzkiej – ul. Pszczyńskiej w Suszcu naliczy opłaty lub kary za zajęcie pasa drogowego np. w przypadku niewłaściwego postoju środków transportowych, ograniczenie lub uniemożliwienie przejazdu drogą wojewódzką itp., a więc sytuacjach  niezależnych od Zamawiającego. Zamawiający nie może odpowiadać za błędy lub zaniedbania Wykonawcy.

 

    WÓJT GMINY

 MARIAN PAWLAS