MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 08.04.2009 R.

Suszec, dnia 08.04.2009 r.

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        Zamawiający wprowadza zmianę (zmiana została podkreślona) do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla wykonawców:

b)    PKT 13 h) SIWZ otrzymuje brzmienie:

wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-          będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na budowę boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową - zadanie nr .......... (należy podać numer zadania lub nr wybranych do realizacji zadań)”. Nie otwierać przed 27.04.2009r. godz. 10.30.

-          poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego  operatora  pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 

Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnieniem w/w zmiany.         

W/w zmiana treści SIWZ, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia nr 58557 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009 na ww. postępowanie.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                      Marian Pawlas