MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 12.12.2013 R.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 12.12.2013 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec”.

 

W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

1.         PYTANIE:

W SIWZ, pkt. 8.2 Zamawiający, jako potwierdzenie wiedzy i doświadczenia, oczekuje od oferenta wykonania „… jednej roboty polegającej na wykonaniu instalacji VRV lub VRF…” – VRF (VRV) variant refrigerant flow (velocity) – zmienna prędkość (przepływ) czynnika.

Czy zamawiający dopuści instalację VAV variable air volume – zmienny strumień (prędkość) powietrza?

Jest to instalacja wentylacji wraz z klimatyzacją precyzyjną i automatyką swobodnie programowalną.

Zasada działania instalacji opartej na VAV jest taka sama jak przy VRV – czyli zmienny przepływ powietrza/czynnika.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Przedmiotem zamówienia jest instalacja klimatyzacji VRF (VRV) variable refrigerant flow (velocity). Technologia wykonania tych klimatyzacji różni się od techologii wykonania wentylacji w systemie VAV (różnice w sposobie uzyskania wymaganego efektu polegającego na dystrybucji powierza).

Zamawiający oczekuje wykazania doświadczenia w wykonaniu klimatyzacji tylko w systemie VRV (VRF) i nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu – nie dopuszcza instalacji VAV variable air volume w wykazaniu wiedzy i doświadczenia.

 

2.         DODATKOWE WYJAŚNIENIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4 Z DNIA 09.12.2013 R . :

Pytanie brzmiało:

„Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – proszę o potwierdzenie, że porównywalne będą tylko parametry techniczne wskazane w dokumentacji technicznej, a nie cały typoszereg Daikin, która, jako producent, jest literalnie wskazana w projekcie”.

DODATKOWE WYJAŚNIENIE DO ODPOWIEDZI NA W/W PYTANIE:

Treść odpowiedzi na w/w pytanie z dnia 09.12.2013 nie ulega zmianie.

Do tej odpowiedzi dopisuje się:

Zamawiający dokona oceny równoważności zaproponowanych rozwiązań na podstawie zał. nr 11 do SIWZ, a także na podstawie innych opisów (np. kart katalogowych) wymaganych do złożenia wraz z ofertą na podst. pkt. 8.3.1 lit. h) SIWZ – zgodnie z wymaganiami określonymi zmianą SIWZ z dnia 09.12.2013 r.

Ponadto zamawiający informuje, iż dopuszcza, aby panel samoczyszczący w urządzeniach kasetonowych, wskazany w poz. nr 1 formularza przedmiaru robót – zał. nr 1.A do SIWZ, został zastąpiony panelem bez funkcji samooczyszczania.

W formularzu przedmiaru robót  dopuszcza się wpisanie tylko oznaczenia „ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE”, pozostała treść opisu poszczególnych pozycji przedmiarowych winna pozostać bez zmian.

 

                                                                                      Wójt Gminy

     

 

                  Marian Pawlas