MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 20.05.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja IV etapu inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Czarkowskiej w Radostowicach wraz z odwodnieniem”, tj. odcinka od skrzyżowania z ul. Dworcową do km 0+106 o długości około 106,0mb najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

     DROGRÓD Szymon Tetla

     ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a ; 43-229 Ćwiklice

 

za cenę: 155.264,82 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, tj.:

              OFERTA NR 01 złożona przez:

„BUD – MONT” Beata Dziwoki, ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory;

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma Handlowo Usługowa „DIEGO” s.c., ul. Nad Jeziorem 54, 43-243 Wisła Mała;

OFERTA NR 03 złożona przez:   

DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a, 43-229 Ćwiklice

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

0,00

0,00

02

229,68

229,68

03

300,00

300,00

Wójt Gminy

                 Marian Pawlas