MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Suszec: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO I WYBRANYCH OBIEKTÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SUSZEC W OKRESIE DO 31.12.2014R.
Numer ogłoszenia: 259423 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO I WYBRANYCH OBIEKTÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SUSZEC W OKRESIE DO 31.12.2014R..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie do 31.12.2014 r., zwana dalej zamówieniem. 3.2. ŁĄCZNA SZACUNKOWA MOC ZAMÓWIENIOWA I PLANOWANE SZACUNKOWE ZUŻYCIE ENERGII DLA WSZYSTKICH PODMIOTÓW W OKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 1.046,22 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 807.045,41 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 276.745,41 kWh, Taryfa C21 - 69.912,00 kWh, Taryfa G11 - 789,00 kWh, Dzienna C12 b - 149.127,00 kWh, Nocna C12 b - 310.472,00 kWh Ilości kWh oraz moc, podane w niniejszej SIWZ są ilościami szacunkowymi. Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku nr 1do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 3.3. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy energii dla następujących punktów, obiektów i placówek: a) oświetlenie uliczne - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.1 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.1) SIWZ. Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 120,12 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 461.260,00 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 1.661,00 kWh, Dzienna C12 b - 149.127,00 kWh, Nocna C12 b - 310.472,00 kWh, b) obiekty Urzędu Gminy Suszec - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.2 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.1) SIWZ. Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 404,30 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 85.087,33 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 84.298,33 kWh, Taryfa G11 - 789,00 kWh, c) obiekty Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.3 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.2) SIWZ. Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 90,50 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 34.927,58 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 34.927,58 kWh, d) placówka Przedszkola Publicznego w Suszcu - punkt poboru energii określa zał. nr 1.4 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.3) SIWZ. Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 40,00 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 3.780,50 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 3.780,50 kWh, e) placówka Szkoły Podstawowej w Radostowicach - punkt poboru energii określa zał. nr 1.5) ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.4) SIWZ. Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 32,90 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 43.500,00 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 43.500,00 kWh, f) placówka Przedszkola Publicznego w Radostowicach - punkt poboru energii określa zał. nr 1.6 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.5 SIWZ. Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 21,10 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 3.684,00 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 3.684,00 kWh, g) placówka Szkoły Podstawowej w Kobielicach - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.7 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.6) SIWZ. Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 106,00 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 34.351,00 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 1.247,00 kWh, Taryfa C21 - 33.104,00 kWh, g) placówka Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.8 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.7) SIWZ. Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 56,50 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 44.667,00 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 44.667,00 kWh, i) placówka Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.9 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.8) SIWZ. Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 134,80 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 48.572,00 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 11.764,00 kWh, Taryfa C21 - 36.808,00 kWh. j) placówka Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.10 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.9) SIWZ. Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: ok. 40,00 kW Planowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 47.216,00 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 47.216,00 kWh, 3.4. Na każde zbiorcze zestawienie punktów poboru energii elektrycznej, wymienione w pkt.3.3 SIWZ zostanie podpisana odrębna umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze w/w postępowania przetargowego. Umowę dla danego zakresu punktów poboru energii będzie ze strony Zamawiającego podpisywał ten podmiot, który nimi zarządza. Podmioty zarządzające zostały określone w pkt. 3.3 SIWZ. Łącznie na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisanych 11 umów. 3.5. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dla poszczególnych zakresów punktów poboru energii, zostały określone w zał. 2 do SIWZ. 3.6. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nazwa 09310000-5 Elektryczność.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym czasie) wykonał dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 450.000 kWh

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W PKT III.3.2 NINIJSZEGO OGŁOSZENIA;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 13 A-C SIWZ: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) oferta musi być wypełniona zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ i podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(y) winien/ny być opatrzony/e pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób), w tym m.in. musi zawierać: - oświadczenie o udziale bądź braku podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, - oświadczenie o posiadaniu zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającej wykonawcy sprzedaż energii elektrycznej Zamawiającemu, c) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT. 20.2 - 20.3 SIWZ: 20.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: a) zmiany adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiany będącej skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany ilości punktów poboru energii, zmiana mocy, grupy taryfowej oraz nazwy obiektów wskazanych w załącznikach do umowy, e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą ilości punktów poboru, f) zmiana ilości (wielkości) zużycia energii elektrycznej w stosunku do ilości szacowanych w SIWZ, g) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej. 20.3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, itp.). 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suszec.iap.pl/pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe, DOTYCZĄ PKT 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - dla wszystkich punktów objętych przedmiotem zamówienia wskazanych w zał. od nr 1.1 - 1.10, za wyjątkiem niżej wymienionych punktów, dla których termin realizacji zamówienia będzie obowiązywał w następujących terminach: 1) przepompownia w Suszcu ul. Akacjowa - (nr ewidencyjny 13/0150014) - poz. 15 zał. 1.2: termin obowiązywania umowy od 01.12.2014 r. - 31.12.2014 r., 2) przepompownia w Kryrach ul. Wilcza - (nr ewidencyjny 13/0150015) - poz. 16 zał. 1.2: termin obowiązywania umowy od 01.12.2014 r. - 31.12.2014 r., 3) Hala Sportowa w Suszcu - (nr ewidencyjny 11/7056039 i 11/7056331) - poz. 1 i 2 zał. 1.4: termin obowiązywania umowy od 01.08.2014 r. - 31.12.2014 r., 4) Przedszkole Publiczne w Suszcu ul. Św. Jana 70 - (nr ewidencyjny 11/7056235) - poz. 1 zał. 1.5: termin obowiązywania umowy od 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie