MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

Suszec, dnia 21.08.2013 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Nierad i Łoskutowa w Kryrach – IV etap”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach

ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

 

za cenę: 368.815,11 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena - 100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁA ZŁOŻONA 1 OFERTA, tj.:

               

OFERTA NR 01 złożona przez:

SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Adres do korespondencji: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach

ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

III.   STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

300

300

 Wójt Gminy

Marian Pawlas