MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 11.06.2014 r.

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce”, tj. odcinka o łącznej długości około 954 mb wraz z odwodnieniem.

           

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-         konieczność doprecyzowania istotnych postanowień umowy związanych z dofinansowaniem przedmiotu zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL),

-         wprowadzenie kary umownej w §10 ust. 1 istotnych postanowień umowy – zał. nr 2 do SIWZ, dotyczącej utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO środków pochodzących z RPO WSL z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 27.06.2014r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt. 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27.06.2014 r. do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy”.

2)      pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-    będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na realizację II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce”, tj. odcinka o łącznej długości około 954 mb wraz z odwodnieniem”.

-    Nie otwierać przed 27.06.2014 r. godz. 10.30.

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

3)      pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „15.               Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 27.06.2014r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 27.06.2014r. godz. 10.30.

 

4)    w zał. nr 2 do umowy, stanowiącym istotne postanowienia umowy, wprowadza się do §10 ust. 1 dodatkową karę pod literę j) w brzmieniu:

        „j) z tytułu utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na dofinansowanie projektu (stanowiącego przedmiot umowy), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości 100 % utraconej kwoty dofinansowania z w/w środków unijnych, jeżeli utrata tych środków wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”,

 

4)    w zał. nr 2 do umowy, stanowiącym istotne postanowienia umowy, z §10 (KARY UMOWNE) zostaje usunięty ust. 4.

5)    w zał. nr 2 do umowy, stanowiącym istotne postanowienia umowy, do §14 (INNE POSTANOWIENIA UMOWY) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„Zamawiający posiada zawartą umowę o dofinansowanie projektu (stanowiącego przedmiot umowy)                     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013 w ramach poddziałania „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY uzyskane z RPO WSL dofinansowanie zostanie wstrzymane, lub zamawiający będzie zobligowany do zwrotu całości lub części dofinansowania, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wynikłą z tego szkodę względem ZAMAWIAJĄCEGO w pełnej wysokości, tj. obejmującą zarówno szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści.”

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 125417-2014 z dnia 10.06.2014r. na ww. postępowanie.

                                                                                                       

                                                                                                                                         Wójt Gminy

 

                                                                                                                                             Marian Pawlas