MENU

Statut

U C H W A Ł A nr XXI/26/155/2000

Rady Gminy w Suszcu z dnia 19 maja 2000 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm./. oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zm./

 

Rada Gminy w Suszcu

uchwala:

1. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w brzmieniu:

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, zwany dalej GOK, jest samorządową jednostką organizacyjną, powołaną Uchwałą Rady Gminy w Suszcu Nr XX/15/92/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r. i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, ze zm.;
 • niniejszego statutu.

§ 2

 1. Nazwa ośrodka brzmi: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.
 2. Siedzibą GOK jest Suszec.
 3. Terenem działania GOK jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§ 3

 1. Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną.
 2. Gminny Ośrodek Kultury podlega Gminie Suszec.

§ 4

GOK używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 5

Podstawowym celem GOK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

§ 6

GOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, oświaty i upowszechniania kultury.

Do zadań GOK należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 2. Przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturowych i kulturalnych.
 3. Upowszechnianie i organizację czytelnictwa oraz oświaty pozaszkolnej i pozyskiwanie zbiorów bibliotecznych.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką.
 5. Koordynowanie działań i inicjatyw innych organizacji dla zaspokojenia podstawowych potrzeb kulturalnych.
 6. Upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji naszej lokalnej wspólnoty.
 7. Prowadzenie działalności rekreacyjnej.

 

 

§ 7

Zadania wymienione w § 6 GOK realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

 1. Różnorodnych form edukacji kulturalnej i rekreacyjnej.
 2. Wychowania przez sztukę;
 3. Zespołowego uczestnictwa w kulturze i rekreacji.
 4. Form indywidualnej aktywności kulturalnej i rekreacyjnej.

§ 8

Przedmiotem działania GOK jest:

 1. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych na rzecz społeczeństwa: Suszca, Kobielic, Kryr, Mizerowa, Radostowic i Rudziczki;
 2. Organizowanie imprez zlecanych przez zakłady pracy, organizacje społeczne i inne instytucje w zakresie upowszechniania kultury;
 3. Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej oraz rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży, współpraca ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi;
 4. Współpraca ze społecznymi organizacjami kulturalnymi;
 5. Inspirowanie, organizowanie i mecenat nad amatorską twórczością artystyczną;
 6. Opieka i wyposażanie w urządzenia użyteczności kulturalnej przynależnych obiektów i terenów przeznaczonych do tego celu;
 7. Zapewnienie dostępności, właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów oraz urządzeń użyteczności kulturalnej GOK;
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej (m.in. usługi, gastronomia, handel, wynajem sal) oraz pozyskiwanie sponsoringu celem uzyskania dodatkowych środków na realizację zadań programowych i współpracę w tym zakresie z jednostkami zajmującymi się tą działalnością.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 9

 1. Działalnością GOK kieruje dyrektor powołany i odwoływany przez Wójta Gminy Suszec.

  Dyrektor reprezentuje GOK na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

 2. Dyrektor GOK działa jednoosobowo.
 3. Komórki organizacyjne, ich rodzaje, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa regulamin organizacyjny opracowany i nadany przez Dyrektora GOK, po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Suszec.
 4. Dyrektor opracowuje program i plan działalności GOK.
 5. W skład GOK wchodzą:
 • Dom Kultury Suszec jako siedziba GOK,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu wraz z filiami w Kryrach, Mizerowie, Radostowicach i Rudziczce,
 • Remizo-Świetlica w Kryrach,
 • Remizo-Świetlica w Mizerowie,
 • Remizo-Świetlica w Rudziczce
 • Ośrodek Rekreacyjny “GWARUŚ” w Suszcu.

6.Szczegółową organizację wewnętrzną GOK w Suszcu określa Regulamin Organizacyjny.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 10

GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kierując się zasadą efektywności wykorzystania środków i mienia.

§ 11

Działalność GOK finansowana jest:

 1. z dotacji budżetu gminy,
 2. z wypracowanych środków własnych,
 3. ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
 4. z innych źródeł.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z dyspozycjami finansowymi Organizatora, w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

 1. GOK podlega wpisaniu do rejestru prowadzonego przez Organizatora.
 2. GOK uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.

§ 14

 1. Statut nadaje Rada Gminy Suszec.
 2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

   

 3. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu nadany Uchwałą Nr XX/15/92/92 Rady Gminy w Suszcu z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i nadania Statutu.
 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
 5. Uchwała wchodzi z dniem ogłoszenia.

 

Zmiany w statucie GOK - grudzień 2000.doc (27.50 Kb)

Zmiany w statucie GOK - kwiecień 2001.doc (22.50 Kb)

Zmiany w statucie GOK - grudzień 2002.doc (22.50 Kb)

Zmiany w statucie GOK - grudzień 2007.doc (37.50 Kb)