MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.02.2013

 

Suszec, 25.02.2013 r.
 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem – Etap II”
               
Na podst. art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 
Z uwagi na:
-      udzielone Wykonawcom w dniu 25.02.2013r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, w zakresie określenia warunków udziału w postępowaniu na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, oraz
-      przedłużenie terminu składania ofert do 11.03.2013r. do godz. 10:00, ze względu na konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:
 
1)         pkt 8.2 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
„b)       warunek zawarty w pkt. 8.1 lit. b) zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
-           co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie/przebudowie drogi/parkingu o nawierzchni brukowej min. 700 m2 wraz z odwodnieniem o długości min. 120 m
 
2)         pkt 13 lit. k) SIWZ otrzymuje brzmienie:
a)      wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:
-          będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem – Etap II”.
-          Nie otwierać przed 11.03.2013 r. godz. 10.30.
-          poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).
 (…)
 
3)         pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
„Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),
Termin składania ofert upływa: 11.03.2013 r. o godz. 10.00,
b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),
Termin otwarcia ofert: 11.03.2013 r. godz. 10.30”.
 
4)   zał. nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
Zał. nr 6
 

ZAŁĄCZNIK NR 6
 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
 

 
Nazwa wykonawcy.......................................................................................................................
Adres wykonawcy ........................................................................................................................
Numer telefonu ............................................. Numer teleksu/fax.................................................
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzające, że te roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone, w tym:
-         co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie/przebudowie drogi/parkingu  o nawierzchni brukowej min. 700 m2 wraz z odwodnieniem o długości min. 120 m,
 

L.p
Rodzaj zamówienia
Wartość zamówienia
(brutto)
Czas realizacji
Miejsce wykonania zamówienia
Początek
Zakończenie
1.
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 

 
W załączeniu dokumenty (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 
*          należy wpisać nazwę zamówienia wraz zakresem wykonanych robót (jeżeli zakres nie wynika jednoznacznie z załączonego do zamówienia dokumentu potwierdzającego jego należyte wykonanie) - rodzaj i zakres zamówienia winien umożliwić zamawiającemu ocenę, czy wykonane zamówienie spełnia w całości warunek postawiony w postępowaniu
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         …………..………..............................
                                                                                                                                            (data i podpis/y i pieczęć imienna
                                                                                                                                     upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)
 
 
 


 

 
Uwaga:
Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.
W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 64900-2013 z dnia 15.02.2013r. na ww. postępowanie.
 
                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                      Marian Pawlas