MENU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Suszec, dziękując za udział w w/w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.     Nr 164, poz.1163 z 2006 r. ze zm.), zgodnie z art. 93 ust 3 zwanej dalej ustawą informuje, że postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy: ,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…).

 

                                  

 

                                                                                     Wójt Gminy Suszec

           

                                                                                          Marian Pawlas