MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Suszec: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec
Numer ogłoszenia: 90983 - 2009; data zamieszczenia: 09.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, faks 032 4493051.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec, zwanego dalej zamówieniem. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zwana jest dalej zmianą Studium. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Suszec, o pow. 7563 ha, w oparciu o Uchwałę nr XXX/26/252/2009 Rady Gminy Suszec z dnia 26.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, ze. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z dn. 26 maja 2004r., poz.1233), a także z uwzględnieniem przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska i ochroną dóbr kultury. Zmianę Studium należy opracować na aktualnych mapach zgodnych z par. 5 rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:10.000, w formie tekstowej i graficznej zgodnie z § 4, z uwzględnieniem art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także z uwzględnieniem ewentualnych zmian w przepisach. Skala opracowania: - analiza stanu i rozpoznanie gminy w skali 1:10.000 - rysunek studium w skali 1:10.000 - opracowanie ekofizjograficzne w skali 1:10.000 (aktualizacja opracowania ekofizjograficznego z 2003 r.) b) Udział w procesie sporządzania zmiany Studium wynikającym z art.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz. 717, ze zm.) z uwzględnieniem ewentualnych zmian w przepisach, obejmujący min przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów w tym uchwał i rozstrzygnięć w sprawie wnoszonych uwag. c) opracowanie zmiany studium na mapach w formie elektronicznej w formacie MAP-INFO oraz JPG. 3.3 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: a) tekst zmiany Studium - 7 egzemplarzy oprawione w wersji drukowanej oraz wersję elektroniczną (w formacie MS Word i PDF), b) rysunek zmiany Studium - 4 egzemplarze w technice kolorowej (w tym 2 egz. zabezpieczone przed zniszczeniem, np. zalaminowane, bądź drukowane na folii) oraz wersję elektroniczną (w formacie PDF umożliwiającym wydruk kolorowy odwzorowujący wszystkie oznaczenia rysunku Studium w skali 1:10.000), c) rysunek zmiany Studium w wersji czarno-białej - 3 egz., w technice zapewniającej możliwość publikacji oraz sporządzania jego kopii, d) projekt uchwały do uchwalenia przez radę gminy, zbiór plansz branżowych dokumentujących uwarunkowania i tryb sporządzenia zmiany Studium, e) opracowanie ekofizjograficzne w skali i zakresie określonym przepisami szczególnymi, f) dokumentację formalno-prawną prac planistycznych w zakresie zmiany Studium w rozumieniu art.12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, g) dokumentację prac planistycznych wynikającą z § 9 rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, h) 2 egzemplarze zmiany studium w formie elektronicznej w formacie MAP-INFO oraz JPG 3.4 Do obowiązków wykonawcy należy: a) pozyskanie materiałów geodezyjnych w zakresie wymaganym do sporządzenia zmiany Studium oraz uzgodnień, opinii, pozwoleń i wszelkich innych wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, b) przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawami powiązanymi, w tym m.in.: - przygotowanie pism i załączników odpowiednio zaadresowanych do instytucji i organów właściwych do zawiadamiania, uzgadniania i opiniowania, - analiza złożonych wniosków i przygotowanie pisemnych odpowiedzi (z uzasadnieniem), - przygotowanie pisemnych odpowiedzi (wraz z uzasadnieniem) na złożone uwagi do projektu zmiany Studium, - obsługa wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium (w terminach uzgodnionych z zamawiającym), - przygotowanie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany Studium, o sposobie ich realizacji, c) współpraca z zamawiającym, w tym uzgadnianie proponowanych rozwiązań - przedkładanie do akceptacji koncepcyjnych rozwiązań, d) udział w naradach zwoływanych przez Zamawiającego dotyczących zmiany Studium, e) nadzór nad stroną proceduralną zmiany Studium, f) uwzględnienie podczas realizacji przedmiotu zamówienia informacji z materiałów przekazywanych sukcesywnie przez zamawiającego do dnia skompletowania projektu do opiniowania, g) rozpatrzenie wniosków dot. ustalenia warunków zabudowy dla terenów objętych opracowaniem, 3.5 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.6 niniejszej SIWZ, b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią zał. nr 3, c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4; - wymagane minimum: 1 opracowane i uchwalone Studium (zmiana Studium) uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wraz z dokumentem potwierdzającym jego należyte wykonanie, - dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek oznacza, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać żądaną usługę, spełniającą w pełnej rozciągłości wymagany warunek co do zakresu zamówienia d) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, na lub zgodnie z zał. nr 5: - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane uprawnienia urbanistyczne do realizacji zamówienia, - do wykazu wykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie (zał. nr 5), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, - dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek będzie oceniany łącznie. e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, wymienione w zał. nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: - aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby urbanistów, dla projektantów wymienionych w załączniku nr 5 8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. a, składa dokumenty zgodnie z postanowieniami pgf. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 8.4 Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: - złożenie wypełnionego druku formularza oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, w tym m.in. złożenie oświadczenia o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom. 8.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek warunku określonego w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. 8.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2, 8.3 i 8.4 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.7 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. 8.7 Wypełnione załączniki nr 1, 3, 4 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.w..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,13376,14461,14463/14463/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec - sekretariat (I piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).