MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Ogłoszenie nr 617234-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.
 

Gmina Suszec: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Suszec, z siedzibą przy: ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec reprezentowanej przez: Mariana Pawlasa – Wójta Gminy Suszec,
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu z siedzibą w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22 NIP 651- 001-02-65 reprezentowanego przez: Panią Agatę Lisowicz – Walę – Dyrektora GOK w Suszcu
Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 NIP 638-149-86-77 reprezentowanego przez: Zbigniewa Łozę – Dyrektora GZUW w Suszcu
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu przy ul. Szkolnej 130A NIP: 638-181-88-63 reprezentowanego przez: Marka Kreta - Dyrektora GOS w Suszcu
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudziczce przy ul. Woszczyckiej 20 NIP 638-172-78-99 reprezentowanego przez: Magdalenę Merkel – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu przy ul. Szkolnej 130 NIP 638-172-78-53 reprezentowana przez: Anetę Hanak – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suszcu
Przedszkole Publiczne w Suszcu przy ul. św. Jana 70 NIP 638-172-78-24 reprezentowanego przez: Różę Dubiel – Dyrektora Przedszkola Publicznego w Suszcu
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kryrach przy ul. Nierad 86 NIP 638-172-79-07 reprezentowanego przez: Annę Antończyk– Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kryrach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mizerowie przy ul. Nadrzecznej 31 NIP 638-172-78-82 reprezentowanego przez: Bogusławę Krutak - Gałuszkę – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mizerowie
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kobielicach przy ul. Topolowej 61 NIP 638-172-78-76 reprezentowanej przez: Renatę Sektę – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobielicach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radostowicach przy ul. Dworcowej 56 NIP: 638-172-78-47 reprezentowanego przez: Janinę Bartas – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radostowicach
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej 2 NIP 638-15-20-566 reprezentowane przez: Mieczysława Malcharka – Prezesa Przedsiębiorstwa

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1 , 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, e-mail zam_publ.@suszec.pl, faks 324 493 051.
Adres strony internetowej (URL): www.suszec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Suszec, z siedzibą: ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec reprezentowana przez Wójta Gminy Suszec, została wyznaczona w trybie art. 16 ust. 1 ustawy, jako Zamawiający upoważniony do reprezentowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wspólnych Zamawiających (podmiotów), wymienionych w pkt. I niniejszego ogłoszenia. Każdy ze wspólnych zamawiających, wymienionych w pkt. I niniejszego ogłoszenia zawiera odrębnie umowę na dostawę energii elektrycznej z wykonawcą wyłonionym w drodze w/w postępowania przetargowego, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 3 SIWZ. Zobowiązania Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zobowiązania pozostałych wspólnych Zamawiających (podmiotów) niniejszego postępowania w stosunku do wyłonionego w przetargu wykonawcy zamówienia, nie będą miały charakteru solidarnego i będą wyłącznie zobowiązaniami poszczególnych podmiotów niniejszego postępowania.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.suszec.iap.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.suszec.iap.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W FORMIE PISEMNEJ
Adres:
URZĄD GMINY SUSZEC, 43-267 SUSZEC, UL. LIPOWA 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.”
Numer referencyjny: ZPU.271.1.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Suszec w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.”, zwana dalej zamówieniem. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 3.2. PODSTAWOWE INFORMACJE: 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3; 2) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną: 136 3) Sumaryczna szacunkowa moc zamówieniowa: 1808,82 kW 4) Prognozowane szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia (24 miesiące): 3.368,88 MWh 5) Dane w rozbiciu na taryfy: L.p. TARYFA PROGNOZOWANE MAX. ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ [MWh] 1 C11 1 526,65 2 C21 750,10 3 B11 12,47 4 G11 1,48 5 C12b (dzienna) 374,50 6 C12b (nocna) 703,68 RAZEM: 3 368,88 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zbiorcze zestawienie punktów poboru energii elektrycznej od nr 1.1 – 1.15, wykazane w jednym załączniku 1.A do SIWZ, gdzie: a. oświetlenie uliczne Gminy Suszec - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.1 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.1) SIWZ. b. obiekty gminne - budynki - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.2 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.1) SIWZ. . c. obiekty gminne - przepompownie - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.3 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.1) SIWZ. d. obiekty gminne – obiekty straży pożarnej - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.4 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.1) SIWZ. e. placówka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.5 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.2) SIWZ. f. placówka Szkoły Podstawowej w Suszcu - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.6 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.3) SIWZ. g. placówka Przedszkola Publicznego w Suszcu - punkt poboru energii określa zał. nr 1.7 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.4) SIWZ. h. placówka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kryrach - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.8 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.5) SIWZ. i. placówka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mizerowie - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.9 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.6) SIWZ. j. placówka Szkoły Podstawowej w Kobielicach - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.10 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.7) SIWZ. k. placówka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radostowicach - punkt poboru energii określa zał. nr 1.11) ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.8) SIWZ. l. obiekty GOS Suszec (Gminnego Ośrodka Sportu) - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.12 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.9) SIWZ. m. obiekty GZUW Suszec (Gminnego Zespołu Usług Wspólnych) - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.13 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.10) SIWZ. n. obiekty GOK w Suszcu - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.14 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.11) SIWZ. o. obiekty PGK Sp. z o.o. w Suszcu - zbiorcze zestawienie punktów poboru energii określa zał. nr 1.15 ZAMAWIAJĄCY z którym zostanie podpisana umowa na przedmiotowy zakres został wskazany w pkt. 1.12) SIWZ. 7) Ilości MWh oraz moc, podane w niniejszej SIWZ, mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%, w związku z czym: - prognozowane szacunkowe zużycie energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zużycia energii, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy, - faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załącznikach nr 1.1 – 1.15 do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii, - na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. 3.3. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Każde zbiorcze zestawienie punktów poboru energii elektrycznej, wymienione w pkt. 3.2.6) lit. a) - o), będzie realizowane na podstawie odrębnej umowy podpisanej z wykonawcą wyłonionym w drodze w/w postępowania przetargowego. Umowę dla danego zakresu punktów poboru energii będzie ze strony Zamawiającego podpisywał ten podmiot, który nimi zarządza. Reprezentacja poszczególnych wspólnych Zamawiających (podmiotów) została wskazana w każdym z w/w pppk. a) – o). Łącznie na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisanych 15 umów. Faktury VAT będą wystawiane na poszczególnych płatników oddzielnie. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją w/w zamówienia publicznego, będą dokonywane w PLN. Zobowiązania Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zobowiązania pozostałych wspólnych Zamawiających (podmiotów) niniejszego postępowania w stosunku do wyłonionego w przetargu wykonawcy zamówienia, nie będą miały charakteru solidarnego i będą wyłącznie zobowiązaniami poszczególnych podmiotów niniejszego postępowania. 2) Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. 3) Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanym: OSD) na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załącznikach nr 1.1 – 1.15 SIWZ. 4) Wykonawca będzie dostarczał energie elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – Prawo Energetyczne. 5) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej w ramach przedmiotu zamówienia. 6) Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów wskazanych w zał. 1.1. – 1.15 odbywa się po raz kolejny. Wszystkie punkty z kolejną zmianą sprzedawcy posiadają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. Obecnym sprzedawcą jest dla tych punktów jest ELEKTRA S.A. WARSZAWA. Umowy sprzedaży zawarte są na czas określony do 31.12.2018 r., nie ma konieczności wypowiadania obecnych umów sprzedaży energii elektrycznej. 7) Wszystkie punkty poboru wskazane w zał. 1.1 – 1.15 SIWZ znajdują się na terenie OSD Tauron Dystrybucja S.A. 8) Stosowane dla poszczególnych punktów PPE okresy rozliczeniowe zostały wskazane w zał. 1.1- 1.15 SIWZ. 9) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz pozostałych podmiotów wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów sprzedaży energii elektrycznej. Pełnomocnictwo i jego zakres będzie integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym, Zamawiającego oraz pozostałych podmiotów wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego dane do zmiany sprzedawcy wg załączników 1.1 – 1.15 do SIWZ. 10) Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 11) Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel. 12) Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych. 13) W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający posiada status odbiorcy, wobec czego przysługuje mu uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./. 14) Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na w drodze wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie dla przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY stanowiących zał. 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2019 r. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminach wskazanych powyżej, jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.1 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2 ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania z pkt III.4.2. ogłoszenia co do terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wzór oświadczenia do wykorzystania przez Wykonawców zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
ZGODNIE Z PKT. 6.4.a): aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYMAGANE DOKUMENTY: - WYMIENIONE W PKT.: 7.3 SIWZ - TŁUMACZENIA (JEŻELI DOTYCZY); 6.1.5 SIWZ - ZOBOWIAZANIE (JEŻELI DOTYCZY); 7.13 i 7.14 i 12.6 SIWZ - PEŁNOMOCNICTWA (JEŻELI DOTYCZY); 12.3 SIWZ - formularz oferty - ZAŁ. 1;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Cza