MENU

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMOWIENIU Z DNIA 14.07.2014 R.

Ogłoszenie powiązane:


Ogłoszenie nr 143305-2014 z dnia 2014-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Pańskiej w Kobielicach - etap I oraz ul. Równej w Kobielicach - dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zwanego dalej...
Termin składania ofert: 2014-07-18

 

 

Numer ogłoszenia: 152513 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 143305 - 2014 data 03.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRKRETARIAT (I PIĘTRO)..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRKRETARIAT (I PIĘTRO)..