MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 22.07.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Pańskiej w Kobielicach - drogi dojazdowej do gruntów rolnych - etap II na odcinku od skrzyżowania z ul. Równą do posesji nr 16 o długości około 555mb najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

za cenę: 202.388,95 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 7 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

P.U.H. Domax Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8; 42-283 Boronów

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło

ul. Gagarina 132 C; 44-268 Jastrzębie - Zdrój

OFERTA NR 03 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne

„ROL-BUD” Spółka Jawna Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4; 43-262 Kobielice

OFERTA NR 05 złożona przez:

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wysoka ul. Lipowa 5A; 52-200 Wrocław

Adres do korespondencji: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

ul. Kolista 25; 40-467 Katowice

OFERTA NR 06 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

OFERTA NR 07 złożona przez:

E-BUD Łukasz Budzyk

ul. Gojowiec 9; 44-246 Palowice

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

197,25

15,00

212,25

02

221,55

0,00

221,55

03

285,00

15,00

300,00

04

192,18

15,00

207,18

05

266,16

15,00

281,16

06

257,46

15,00

272,46

07

0,00

0,00

0,00

   

   WÓJT GMINY

MARIAN PAWLAS