MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, dnia 03.06.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od studni K13 do punktu Z2, zgodnie z dokumentacją projektową”, realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – etap II”,

 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

„DROBUMEX” Sp. J.

ul. Boczna 6/115

44-240 Żory

 

za cenę: 26.240,36 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2.      W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

„HYDRO-INSTAL” Zakład Instalacji Sanitarnych

Homa-Homa Spółka Jawna

43-391 Mazańcowice 178

OFERTA NR 02 złożona przez:

„RAPATOR” Sp. z o.o.

ul. Ołtuszewskiego 112

43-210 Kobiór

OFERTA NR 03 złożona przez:

„DROBUMEX” Sp. J.

ul. Boczna 6/115

44-240 Żory

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 2

43-267 Suszec

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

348,4

348,4

02

0

0

03

400

400

04

332

332