MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 21.06.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Baraniok w Rudziczce – Etap II – odcinek od posesji nr 36B do posesji nr 42 o długości około 383mb najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

za cenę: 135.267,00 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.     W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 2 OFERTY, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 02 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla; ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

 

III.    STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ ZAWIERA PONIŻSZA TABELA:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

285,00

15,00

300,00

02

269,40

15,00

284,40


     Z up. Wójta

   Sekretarz Gminy

     Roman Szopa