MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 08.08.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I. Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym przy ul. Dworcowej 42 w Radostowicach” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

MÜLLER Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.

Al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice

 

za cenę: 194.633,07 zł brutto

 

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.        W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty, tj.:

OFERTA nr 1 złożona przez:

MÜLLER Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., Al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice

OFERTA nr 2 złożona przez:

PHU „GAWLIK” Paweł Gawlik, ul. Oświęcimska 27, 32-625 Skidziń

 

III.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

300

300

02

0

0

 

 

 

 

z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy

 

 

Czesław Smusz