MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Suszec: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu
Numer ogłoszenia: 56539 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Jesionka do skrzyżowania z ul. Dolną o długości około 310mb wraz z budową odwodnienia oraz przebudową skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą Dolną na skrzyżowanie typu Rondo z ruchem okrężnym, przebudowę ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Piaskową o długości 740mb, przebudowę ul. Witoszy o długości 524mb oraz budowę chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Piaskową o długości 50mb. W związku z kolizją w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolną planowanej drogi z istniejącym uzbrojeniem terenu w ramach zamówienia przewiduje się również przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej oraz wodociągowej. W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.: 1. W ramach przebudowy ul. Szkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Jesionka do skrzyżowania z ul. Dolną: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowych zmian w istniejącej organizacji ruchu), - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie kanalizacji deszczowej w dwóch niezależnych odcinkach z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz wymiana przykanalików, - wymianę istniejących studni kanalizacji deszczowej - 7szt. oraz wymianę wpustów deszczowych - 12szt w ciągu ulicy Szkolnej, - w razie konieczności wymianę istniejącej w ciągu ul. Szkolnej kanalizacji deszczowej, - ułożenie drenu francuskiego w otulinie z geowłókniny celem poprawy warunków odwodnienia nawierzchni o długości około 555mb, - przebudowę skrzyżowania ulicy Szkolnej i Dolnej na skrzyżowanie typu rondo o średnicy wyspy Centralnej wynoszącej 24m, - korytowanie pod projektowane nawierzchnie, - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni z betonu asfaltowego na łącznej powierzchni około 2162m2, - wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodników na łącznej powierzchni około 765m2, - przebudowę zjazdów na łącznej powierzchni około 160m2, - przebudowę ogrodzeń kolidujących z przebudowywana drogą na odcinku o długości około 140mb, - uporządkowanie terenu robót; 2. W ramach przebudowy sieci energetycznej: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - przebudowę słupa kolidującego z projektowanym rondem poza obrys drogi, - przebudowę kabla ziemnego kolidującego z projektowanym rondem poza obrys drogi, - uporządkowanie terenu robót; 3. W ramach przebudowy sieci teletechnicznej: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - budowę kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur RHDPE 110/6,3 o długości 76mb oraz budowę studni kablowych typu SKR-2 w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolną, - przebudowę słupa kablowego w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolną, - przebudowa napowietrznych kabli rozdzielczych i abonenckich w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolną na kable typu kanałowego, - przebudowę kabla światłowodowego OKP 65030 B, - budowę kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego dla światłowodu; 4. W ramach przebudowy sieci wodociągowej: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych związanych z przebudową sieci, - budowę wodociągu z rur PE Dz 225 o długości 75mb, - zabudowę hydrantu nadziemnego Dn80 - 1szt., - wykonanie nadziemnego oznakowania sieci, - uporządkowanie terenu robót; 5. W ramach przebudowy ul. Szkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Piaskową przewiduje się: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowych zmian w istniejącej organizacji ruchu), - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni warstwą z betonu asfaltowego na łącznej powierzchni około 3770m2 - średnio 3,6cm warstwa wyrównawcza, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na łącznej powierzchni około 3770m2 - 4cm warstwa ścieralna, - wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodnika na łącznej powierzchni około 50m2, - dostosowanie rzędnej istniejących zjazdów do nowej rzędnej nawierzchni, - wykonanie poboczy na powierzchni około 1028m2, - uporządkowanie terenu robót; 6. W ramach przebudowy ul. Witoszy: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowych zmian w istniejącej organizacji ruchu), - wykonanie robót rozbiórkowych, - zabezpieczenie istniejącego gazociągu na odcinku o długości 5mb i kabla teletechnicznego na odcinku o długości 65mb, - spulchnienie na głębokość 10cm i ponowne rozścielenie istniejącej nawierzchni z tłucznia na łącznej powierzchni około 1622m2, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na łącznej powierzchni około 1622m2 - 4cm - warstwa wiążąca + 4cm warstwa ścieralna, - dostosowanie rzędnej istniejących zjazdów do nowej rzędnej nawierzchni, - wykonanie poboczy na powierzchni około 786m2, - uporządkowanie terenu robót. UWAGA: Roboty związane z przebudową ul. Szkolnej należy prowadzić w sposób umożliwiający stały dostęp do piekarni zlokalizowanej w posesji nr 96. Roboty należy podzielić na dwa etapy: I: Odcinek od początku zakresu do posesji nr 96 II: Odcinek od posesji nr 96 do skrzyżowania z ul. Dolną wraz z przebudową tego skrzyżowania. Wykonawca może rozpocząć realizację zamówienia od I lub II etapu, ale: - warunkiem przystąpienia do drugiego etapu robót (jeżeli wykonawca rozpoczyna od zakresu robót wskazanego dla etapu I) jest zakończenie robót związanych z realizacją pierwszego etapu w stopniu umożliwiającym swobodny dostęp do piekarni, - warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu robót (jeżeli wykonawca rozpoczyna od zakresu robót wskazanego dla etapu II) jest zakończenie robót związanych z realizacją drugiego etapu w stopniu umożliwiającym swobodny dostęp do piekarni. Koszty opracowania, wprowadzenia utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, koszty wykonania docelowej organizacji ruchu, a także koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty pomiaru geodezyjnego powykonawczego, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45236000-0 - Wyrównanie terenu 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A (przebudowa ul. Szkolnej) b) formularz przedmiaru robót - zał. 1.B (przebudowa sieci energetycznej) c) formularz przedmiaru robót - zał. 1.C (przebudowa sieci teletechnicznej) d) formularz przedmiaru robót - zał. 1.D (przebudowa sieci wodociągowej) e) formularz przedmiaru robót - zał. 1.E (przebudowa ul. Szkolnej i Witoszy) f) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym informacje BIOZ) - zał. nr 9.1 (przebudowa ul. Szkolnej) g) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym informacje BIOZ) - zał. nr 9.2 (przebudowa sieci energetycznej), h) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym informacje BIOZ) - zał. nr 9.3 (przebudowa sieci teletechnicznej), i) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym informacje BIOZ) - zał. nr 9.4 (przebudowa sieci wodociągowej), j) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9.5 (przebudowa ul. Szkolnej i Witoszy), i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz k) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zał. nr 10.1 (przebudowa ul. Szkolnej), l) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zał. nr 10.2 (przebudowa sieci energetycznej), m) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zał. nr 10.3 (przebudowa sieci teletechnicznej), n) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zał. nr 10.4 (przebudowa sieci wodociągowej), o) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zał. nr 10.5 (przebudowa ul. Szkolnej i Witoszy). Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Określony w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, dla których zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane (w tym m.in. urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych dostaw, usług lub robót budowlanych (w tym m.in. urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań) spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.31.61.00-6, 45.23.00.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.23.10-8, 45.23.24.10-9, 45.23.60.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/remoncie drogi o nawierzchni mineralno - bitumicznej, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Zakres wykazanych robót musi obejmować wykonanie przebudowy drogi na odcinku o długości min. 1500mb lub powierzchni 6000 m2, w tym wykonanie pełnej konstrukcji drogi: podbudowy i nawierzchni mineralno - bitumicznej, na odcinku o długości min. 320mb lub powierzchni 1280 m2; Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku