MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 12.09.2013 R.

 

Suszec, 12.09.2013 r.
 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Malinowej w Radostowicach na odcinku o długości około 270mb, fragmentu ul. Granicznej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do posesji nr 97 o długości około 144mb oraz odcinka bocznego ul. Średni Dwór w Mizerowie o długości około 50mb”
               
Na podst. art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 
Z uwagi na:
-        oczywistą omyłkę pisarską która wystąpiła w treści zał. nr 5 do SIWZ, polegającą na tym, że:
 
zamiast:
Dotyczy udziału w postępowaniu pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec, zgodnie z dokumentacją projektową”
 
powinno być:
Dotyczy udziału w postępowaniu pn.: „Przebudowa ul. Malinowej w Radostowicach na odcinku  o długości około 270mb, fragmentu ul. Granicznej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do posesji nr 97 o długości około 144mb oraz odcinka bocznego ul. Średni Dwór w Mizerowie o długości około 50mb”,
 
Zamawiający wprowadza zmianę do treści w/w załącznika, zgodnie z poniższymi postanowieniami, która jest wiążąca dla Wykonawców:
 
1)         zał. nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
Zał. nr 5
 
INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
 
Dotyczy udziału w postępowaniu pn.:
„Przebudowa ul. Malinowej w Radostowicach na odcinku o długości około 270mb, fragmentu ul. Granicznej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do posesji nr 97 o długości około 144mb oraz odcinka bocznego ul. Średni Dwór w Mizerowie o długości około 50mb”
 
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
 
…………………………………………………………………...
(nazwa, adres)
 
stosownie do treści art. 26 ust. 2 d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami)
 
INFORMUJĘ, IŻ NIE NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/
 SKŁADAM LISTĘ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*:
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 (Dz. U Nr 50 poz 331 z późń. zm):
 
 
………………………………………………………………………………..
 
………………………………………………………………………………..
 
………………………………………………………………………………..
 
 
* niewłaściwe skreślić  
 
                                                                                                               …………..………..............................
                                                                                                                            (data i podpis/y i pieczęć imienna
                                                                                                                     upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)
 

Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia zał. nr 5 zgodnie z wprowadzoną zmianą.
Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.
 
                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                      Marian Pawlas