MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Suszec, dnia 27.09.2013 r.

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.                        Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Malinowej w Radostowicach na odcinku o długości około 270mb, fragmentu ul. Granicznej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do posesji nr 97 o długości około 144mb oraz odcinka bocznego ul. Średni Dwór w Mizerowie o długości około 50mb”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

PETBUD Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 61; 43-262 Radostowice

za cenę: 139.780,29 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma KAMRAT S.C.

ul. Wodzisławska 1; 43-245 Studzionka

OFERTA NR 02 złożona przez:

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji:

ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

Ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 04 złożona przez:

PETBUD SP. z o.o.

Ul. Dworcowa 61; 43-262 Radostowice

 

III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

221,55

221,55

02

137,46

137,46

03

207,39

207,39

04

300,00

300,00

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas