MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Suszec, dnia 16.10.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa fragmentu ulicy Potoczek w Mizerowie, fragmentu ulicy Dworskiej w Mizerowie i drogi łączącej te ulice najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a; 43-229 Ćwiklice

za cenę: 129.374,20  zł brutto.

                Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.            Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło

ul. Gagarina 132C; 44-268 Jastrzębie–Zdrój

OFERTA NR 02 złożona przez:

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 04 złożona przez:

Faktoria Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Ks. Roboty 50, 44-186 Gierałtowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

E-BUD Łukasz Budzyk

ul. Gojowiec 9; 44-246 Palowice

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

Okres gwarancji - 5%

01

207,42

15,00

222,42

02

265,35

15,00

280,35

03

285,00

15,00

300,00

04

276,39

15,00

291,39

05

208,26

15,00

223,26

Wójt Gminy

Marian Pawlas