MENU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU UDZIELONE W DNIU 28.04.2009 R.

 

Suszec, dnia 28.04.2009 r.

ZPU/341/pn/10/09

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

 

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający w ramach zadania przewiduje pielęgnację murawy boisk. Jeżeli tak to proszę określić przez jaki okres?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Tak, zamawiający przewiduje pielęgnację murawy boisk w okresie do drugiego koszenia.

 

PYTANIE 2:

W załączniku „Mała Architektura” zamieszczono informację o koszach na śmieci, natomiast przedmiar robót nie przewiduje dostawy i montażu koszy. Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż koszy na śmieci, jeżeli tak to proszę dodać do przedmiaru stosowną pozycję.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Zamawiający nie przewiduje dostawy i montażu koszy na śmieci.

 

PYTANIE 3:

Czy kosztorys ofertowy ma być w formie uproszczonej czy szczegółowej?

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z pkt 15.1 SIWZ, do złożenia na każde zadanie, na które będzie składał ofertę, wypełnionego formularza przedmiaru robót, stanowiących załączniki A i/lub B.1 wraz z B.2 do SIWZ. O tym, że nie należy załączać własnych kosztorysów uproszczonych bądź szczegółowych informuje pkt 15.2 SIWZ.

 

 

 

Wójt Gminy Suszec

 

Marian Pawlas