MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, dnia 29.05.2009 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.      Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykaszanie i utrzymanie poboczy oraz terenów w obrębie przystanków autobusowych, w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Suszec”,

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 2

43-267 Suszec

za cenę:50.814,71 zł brutto.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

2.         W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty tj:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Kształtowanie i Konserwacja Terenów Zieleni P.P.U. “HEBEX” s.c. Ireneusz i Anna Noculak

ul. Jankowskiego 1, 41-710 Ruda Śląska

OFERTA NR 02 złożona przez:

„MENTRANS” Mencnarowski Franciszek

Iłownica 174, 43-394 Rudzica

OFERTA NR 03 złożona przez:

„DROMET” S.C Marian Augustyn, Szymon Augustyn

ul. Korfantego 5A, 44-335 Jastrzębie Zdrój

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

 

 

3.         Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

229,36

229,36

02

0

0

03

116,08

116,08

04

400

400

 

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas