MENU

ODPOWIEDZI Z DNIA 02.10.2015 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW


PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 02.10.2015 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Potoczek w Mizerowie, fragmentu ulicy Dworskiej w Mizerowie            i drogi łączącej te ulice”

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Dot. par 10 ust. 1 pkt a) i b) – Wnosimy o zmianę z „opóźnienia” na zwłokę.  Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego.  Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003r..III CKN 122/01:  „Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawianiu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesionej szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.

Jednostronny w tym zakresie jest także pogląd Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który we wzorze umów na roboty budowlane umieścił kary za zwłokę, nie opóźnienie, jako element dobrych praktyk w przedmiocie przygotowania umów w sprawie zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający pozostawia zapisy w §10 ust. 1 lit. a) i b) Istotnych Postanowień Umowy bez zmian. W pkt 21.2 SIWZ, Zamawiający wyszczególnił sytuacje, w których dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy i w których Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie. Do takich należy m.in. przypadek wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków (pkt. 21.2.2 lit. c, tiret piąty).

PYTANIE 2:

Dot. par. 10 ust. 1 pkt k) projektu umowy: - Wnosimy o wyjaśnienie podstawy naliczenia kary zapisanej w niniejszym punkcie umowy i opisanie konkretnych przypadków zastosowania powyższej kary z uwagi na nieprecyzyjną treść zapisu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

W §10 ust. 1 pkt. k) istotnych postanowień umowy (a nie projektu umowy), karą zostały objęte wszelkie przypadki nienależytego wykonania zamówienia, które nie mieszczą się w ramach kar umownych wymienionych w ust. 1 pkt. a) – j). Za takie należy uznać w szczególności: wszelkie przypadki naruszenia postanowień umowy i nienależytego wykonywania umowy czyli np. realizacji robót w sposób rażąco odbiegający od dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej bez zgody Zamawiającego, prowadzenia robót w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, wykonywania zamówienia niezgodnie z przepisami prawa, w tym naruszenia kodeksu cywilnego, przepisów prawa budowlanego, drogowego itp. , które nie da się zakwalifikować do kar wymienionych w §10 ust. 1 a) – j) istotnych postanowień umowy.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                              Marian Pawlas