MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 27.09.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 I.          Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Suszcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

POCZTA POLSKA S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

REJON SPRZEDAŻY BIELSKO – BIAŁA

Ul. 1 Maja 2; 43-300 Bielsko – Biała

 

za cenę: 153.473,90 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%), a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.        W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

POCZTA POLSKA S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

REJON SPRZEDAŻY BIELSKO – BIAŁA

Ul. 1 Maja 2; 43-300 Bielsko – Biała

 

III.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

 

 

Z up. Wójta

 

Sekretarz Gminy

 

Roman Szopa