MENU

Sekretarz Gminy

 

mgr Roman Szopa

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za pracę następujących komórek organizacyjnych urzędu:
 • Referat Organizacyjny;
 • Biuro Obsługi Podmiotów Gospodarczych;
 • Biuro Spraw Obywatelskich;
 • Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności.

 

 1. Opracowanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, przeprowadzanie kontroli jego funkcjonowania.
 2. Kontrola przestrzegania przez pracowników Urzędu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących organizacji Urzędu.
 3. Organizowanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, ławników sądowych oraz zadań związanych z przeprowadzeniem referendum.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników.
 5. Ocena potrzeb wdrażania i obsługi oraz wprowadzanie systemu informatycznego w Urzędzie.
 6. Kierowanie pracą Urzędu w czasie nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta.
 7. Współpraca z samorządami mieszkańców, radami sołeckimi i sołtysami.
 8. Wykonywanie zadań przekazanych na mocy upoważnień udzielonych przez Wójta.