MENU

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

 

 

Informacje

dotyczące składania wniosków  w sprawie:

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika .

 

Nazwa sprawy:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Podstawa prawna sprawy:

1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U.  z 2014 r., poz. 232).

3.      Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, ( Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.).

4.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).

5.      Rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz. U. z 2017 , poz.622).

6.      Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
(Dz. U. 2017 r., poz. 89 ).

7.      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy ( j.t. Dz. U z 2016 r poz. 1666 ze zm.).

8.      Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. 2016 r.,  poz. 1808 ze zmianami).

9.      Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

10.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis .

11.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wymagane załączniki:

Do wniosku dołącza się kopie następujących dokumentów:

1.       dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,

2.       dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  w imieniu pracodawcy szkolenie,

3.       umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

4.       dyplom, świadectwo lub zaświadczenie* potwierdzające zakończenie okresu kształcenia,

5.       dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

6.       w przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilne - umowa spółki oraz w przypadku reprezentowania przez jednego z członków spółki firmy wystąpienia z  wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - pełnomocnictwo upoważniające jednego z członków spółki do reprezentowania firmy,

7.       formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

8.       wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

Od dnia 1 września 2012 r. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r.,poz.1808 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W związku z powyższym pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zobowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis .

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest jako pomoc de minimis, która udzielana jest w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1).

Podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 122 ustawy prawo oświatowe, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może mu zostać udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:

- zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Uwagi:

  1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Suszec, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Suszec, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
  2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Wzory wniosków:

1.      Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

      2.   Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

 

Forma przyznania dofinansowania:

 Decyzja administracyjna

Tryb odwoławczy sprawy:

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku –Białej ( 14 dni od dnia  otrzymania decyzji)

 

Termin składania dokumentów:

3 miesiące od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy

 

 

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 1. KPA organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki.

Miejsce składania wniosku

Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1  43- 267 Suszec

www.suszec.pl

Numer pokoju:

Sekretariat

Numer telefonu:

032/449-30-50

Miejsce rozpatrywania sprawy

Gminny Zespół Usług Wspólnych

ul. Wyzwolenia 2 43-267 Suszec

www.gzo.suszec.pl

Numer telefonu:

032/212-42-77