MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 31.03.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Realizacja III etapu inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Czarkowskiej w Radostowicach wraz z odwodnieniem, tj. odcinka od km 0+106 do cieku Dokawa o długości około 140,0mb” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Drogród Szymon Tetla

43-229 Ćwiklice

ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a

za cenę: 217 506,21 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma STRADA Maciej Zdziebło; 44-268 Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 132 c

 

OFERTA NR 02 złożona przez:

MARBUD Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski, ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik –Wielopole

 

OFERTA NR 03 złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa „DIEGO” s.c.; 43-243 Wisła Mała; ul. Nad Jeziorem 54

 

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „PREFDRÓG” Czesław Wowra; ul. Graniczna 5, 43-262 Radostowice

 

OFERTA NR 05 złożona przez:

„BUD-MONT” Beata Dziwoki; ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory

 

OFERTA NR 06 złożona przez:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.; ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

 

OFERTA NR 07 złożona przez:

Drogród Szymon Tetla; 43-229 Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

0,00

0,00

02

242,40

242,40

03

208,26

208,26

04

229,35

229,35

05

230,88

230,88

06

184,71

184,71

07

300,00

300,00

Wójt Gminy

Marian Pawlas