MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

 

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

 

4. FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIK 1.A –POZ. 4

 

5. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT) :

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 5 – POZ.11

 

6. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT :

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 12