MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 12.02.2013 R.

 

Suszec, 12.02.2013 r.
 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Suszec - 2013”
               
Na podst. art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 
Z uwagi na:
-      udzielone Wykonawcom w dniu 12.02.2013r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, w zakresie określenia przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, oraz
-      zmiany warunków udziału w postępowaniu wprowadzone przez Zamawiającego,
-      przedłużenie terminu składania ofert do 20.02.2013r. do godz. 10:00, ze względu na konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:
 
1)         pkt 8.2 lit. c) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„w celu spełnienia warunku zawartego w pkt. 8.1 lit. c) należy wykazać dysponowanie:
-           składając ofertę na zadanie nr. 1- co najmniej po jednej jednostce z każdego z niżej wymienionych sprzętów:
1) skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 lub skrapiarka samojezdna
2) walec statyczny samojezdny 4-6 t
3) ciągnik kołowy 37kW lub samochód dostawczy
4) piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą
-           składając ofertę na zadanie nr. 2- co najmniej po jednej jednostce z każdego z niżej wymienionych sprzętów:
1) remonter ciśnieniowy
2) samochód samowyładowczy
3) walec statyczny samojezdny 4-6 t
4) koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3
5) równiarka samojezdna 74 kW
6) rozkładarka mas bitumicznych
7) skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 lub skrapiarka samojezdna
8) walec statyczny samojezdny 10 t
-           składając ofertę na zadanie nr. 1 i zadanie nr 2- co najmniej po jednej jednostce z każdego z niżej wymienionych sprzętów:
1) skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 lub skrapiarka samojezdna
2) walec statyczny samojezdny 4-6 t
3) ciągnik kołowy 37kW lub samochód dostawczy
4) piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą
5) remonter ciśnieniowy
6) samochód samowyładowczy
7) koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3
8) równiarka samojezdna 74 kW
9) rozkładarka mas bitumicznych
10) walec statyczny samojezdny 10 t
2)         pkt 8.2 lit. d) SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
warunek zawarty w pkt. 8.1 lit. d) zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:
-           jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia zezwalające do kierowania nad pełnym zakresem robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia niezależnie od ilości zadań, na które wykonawca składa ofertę (co należy wykazać na etapie składania oferty) oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (co należy wykazać przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt. 18 lit. a) SIWZ),
 
2)         pkt 13 lit. k) SIWZ otrzymuje brzmienie:
”wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:
-           będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Suszec – 2013 r. – zadanie nr ………… (należy podać nr zadania lub nr - y wybranych do realizacji zadań)”. Nie otwierać przed 20.02.2013 r. godz. 10.30.
-           poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie)”.
(…)
 
3)         pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
„Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
a)       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),
Termin składania ofert upływa: 20.02.2013 r. o godz. 10.00,
b)       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),
Termin otwarcia ofert: 20.02.2013 r. godz. 10.30”.
 
Uwaga:
Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.
W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 45014-2013 z dnia 01.02.2013r. na ww. postępowanie.
 
                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                      Marian Pawlas