MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Ogłoszenie nr 558760-N-2017 z dnia 2017-07-27 r. 
 

Gmina Suszec: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1 , 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, , e-mailzam_publ.@suszec.pl, , faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (URL): www.suszec.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.suszec.iap.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.suszec.iap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
W FORMIE PISEMNEJ 
Adres: 
URZĄD GMINY SUSZEC, 43-267 SUSZEC, UL. LIPOWA 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach 
Numer referencyjny: ZPU.271.1.13.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ:3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach”, zwana dalej zamówieniem. Na realizację w/w zamówienia Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje docieplenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach przy ul. Nierad 86 - elewacji w zakresie ścian zewnętrznych i stopu nad ostatnią kondygnacją, wymiana okna drewnianego, wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych i stalowych oraz modernizację instalacji c.o., w tym m.in.: - demontaż istniejących urządzeń, opraw oświetleniowych itp., kratek wentylacyjnych w elewacji, szyldów, po zakończeniu robót ponowny montaż tych elementów, - demontaż wszystkich obróbek blacharskich, listew dylatacyjnych, rynien i rur spustowych zewnętrznych, nawierzchni z płyt chodnikowych, - demontaż okładziny z paneli typu SIDING pod okapem na stelażu drewnianym, - skucie odspojonych, luźnych tynków (około 15%), usunięcie zanieczyszczeń, łuszczącej się farby urządzeniem ciśnieniowym typu Karcher, naprawa pęknięć tynków, uzupełnienie ubytków tynku, - ukrycie kabli elektrycznych i innych widocznych na elewacji w bruzdach ścian; - wykopy pod wykonanie izolacji budynku poniżej poziomu terenu na głębokość ok. 1,0 m, - docieplenie elewacji w strefie cokołowej oraz ścian fundamentowych (poniżej poziomu terenu ok. 1,0 m styropianem XPS o grubości 12 cm), - docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły i przedszkola styropianem elewacyjnym EPS 70-031 o grubości 12 cm. W miejscach wnęk oraz na styku okien i ścian elewacji prostopadłych do nich, gdzie nie ma możliwości zastosowania styropianu gr. 12 cm – styropian należy sfrezować. Elementy żelbetowe wystające z elewacji ocieplić styropianem EPS 70-031 o gr. 5 cm, - docieplenie ościeży – styropian elewacyjny EPS 70-031 o grubości 2 cm, - docieplenie strychów nieużytkowych (stropów nad ostatnią kondygnacją) wentylowanych wełną mineralną gr. 14 cm (λ = 0,037 W/mxK), układanej na folii paroizolacyjnej, po uprzednim usunięciu istniejącego ocieplenia z wełny mineralnej, - wymiana obróbek dylatacji na nowe systemowe wraz z dociepleniem przerw dylatacyjnych wełną mineralną - kolorystyka elewacji wg rysunków architektonicznych, - na ścianie podcienia wejścia do przedszkola malowanie postaci z bajek, - wymiana okna drewnianego na nowe okno PCV w z zachowaniem istniejących w kolorze białym (U max = 1,100 W/(m2xK), - wymiana drzwi stalowych i drewnianych na drzwi stalowe w kolorze szarym (U max = 1,500 W/(m2xK), - oczyszczenie i malowanie drabiny włazowej na dach w kolorze szarym, - malowanie słupków stalowych ściany zewnętrznej przy wejściu głównym do budynku w kolorze szarym, - wymiana pokrycia z gontów bitumicznych zadaszenia nad wejściem głównym do szkoły, wymiana i montaż nowych obróbek blacharskich – dachu, ścian attykowych i szczytowych, parapetów zewnętrznych – w kolorze szarym, - naprawa schodów zewnętrznych, - wymiana istniejących płytek gresowych na podeście wejściowym głównym, pochylni oraz do przedszkola, wykonanie okładziny z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych w kolorze szarym na naprawionych schodach zewnętrznych, - montaż urządzeń podwieszonych do elewacji tj. kamer, czujników, lamp zewnętrznych itp., - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo – cynkowej o przekrojach jak istniejące wraz z przesunięciem o grubość docieplenia podjeść kanalizacji deszczowej i czyszczaków, - demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej podtynkowo wraz montażem puszek pomiarowych na instalacji odgromowej w punktach kontrolnych, - wykonanie opaski żwirowej wraz z obrzeżem trawnikowym przy budynku na terenach nieutwardzonych o szerokości 0,5 m, - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej przy budynku na terenach utwardzonych, - modernizacja instalacji c.o., - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, itp., - obsługę geodezyjną - wytyczenie oraz pomiar powykonawczy. Koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty wytyczenia i pomiar geodezyjny powykonawczy, należy również skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 MINIMALNE WYMAGANIA DLA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCÓW SYSTEMU OCIEPLENIA (z zastrzeżeniem postanowień określonych w pkt. 3.2 oraz w dokumentacji projektowej): Zamawiający do weryfikacji równoważności zaoferowanych systemów ociepleń, będzie brał do porównania następujące parametry: - Zaprawa klejowa do przyklejenia płyt styropianowych oraz do zatopienia siatki - wzmocniona włóknami polipropylenowymi zaprawa klejowo-szpachlowa, - Elewacyjna płyta styropianowa grafitowa gr. 12cm, λ = 0,031 W/mK, - Siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, - Podkład gruntujący – gotowy do użycia podkład gruntujący na bazie spoiw organicznych, gęstość min. 1,3 kg/dm3, - Tynk silikonowy - gotowy do użycia tynk cienkowarstwowy, na bazie żywic silikonowych, odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i utrudniający rozwój mikroorganizmów, niska nasiąkliwość i niska podatność na zabrudzenia, gęstość min. 1,8 kg/dm3. Preparaty gruntujące, siatki zbrojące, zaprawy klejące, tynk silikonowy barwiony w masie winny być zastosowane z jednego systemu. Należy stosować materiały tylko jednego systemu, nie wolno ich stosować zamiennie, ani zastępować samodzielnie dobranymi, gdyż może mieć to wpływ na trwałość docieplenia, oraz spowoduje to utratę gwarancji producenta systemu. UWAGA! Na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (w zakresie oferowanego systemu ocieplenia) spełnia wymogi określone przez Zamawiającego, KAŻDY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY W PKT. 12 ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY) OKREŚLIĆ, JAKI SYSTEM DOCIEPLENIA OFERUJE. Przedmiot dostawy, stanowiący treść oferty, musi być jednoznacznie określony w dacie złożenia oferty. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów wskazanych w pkt. 6.4.3) lit. a) SIWZ, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego. Dokumentów tych (kart materiałowych) nie należy składać wraz z ofertą. Wszelkie zastosowane materiały powinny być zgodne z Aprobatą Techniczną systemu docieplenia. Wszystkie materiały zastosowane na dany system docieplenia winny spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy. Winny także posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. W trakcie robót, przed przystąpieniem do montażu, instalacji, itp. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów (kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów, itp.), które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z projektem oraz ofertą Wykonawcy - Zamawiający na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do danego zakresu robót. 3.4 Szczególne wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w trakcie godzin pracy szkoły, ale pod warunkiem utrzymania dostaw mediów i odbioru ścieków oraz w sposób jak najmniej kolidujący z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Powyższe oznacza, że wykonawca musi wykonywać roboty w taki sposób, aby nie wykluczały one normalnego funkcjonowania podmiotów mających siedziby na objętym pracami terenie. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac, które mogą zakłócić pracę szkoły w godzinach popołudniowych i w soboty. W związku z powyższym, wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji danego zakresu robót, do wcześniejszego ich zgłaszania zamawiającemu (min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji) i uzgodnienia z zamawiającym zakresu, sposobu i terminu realizacji robót, które umożliwią normalne funkcjonowanie obiektu. Zaniechanie powiadomienia zamawiającego o zamiarze przystąpienia do danego zakresu prac może spowodować, iż wykonawca nie będzie miał możliwości w określonym przez siebie terminie rozpoczęcia prac. Z tego tytułu wykonawca nie może wnosić do zamawiającego żadnych roszczeń!!! Należy zapewnić bezpieczeństwo wejścia do budynku w trakcie prac związanych z dociepleniem elewacji poprzez odpowiednie zabezpieczenia, zadaszenie, itp. Zaleca się przed przystąpieniem do robót ustalenie z Zamawiającym i Użytkownikiem harmonogramu robót, w którym Wykonawca uwzględni uwagi i zalecenia stron mające na celu zmniejszenie do minimum uciążliwości prowadzonych prac w stosunku do bieżącego funkcjonowania szkoły. 3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.6 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45321000-3 Izolacja ciepła 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 3.7 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót (branża ogólnobudowlana) - zał. 1.A, b) formularz przedmiaru robót (instalacja c.o.) - zał. 1.B, c) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 8.1 – branża ogólnobudowlana, d) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 8.2 – instalacja c.o., i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w tym: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża ogólnobudowlana - zał. nr 9.1, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacja c.o. - zał. nr 9.2. 3.8 Równoważność oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych musi w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ (w pkt.3.3 SIWZ) i spełniających, co najmniej w tym samym zakresie wymagania Zamawiającego, tj. oferowane materiały muszą charakteryzować się taką samą lub wyższą jakością, trwałością, funkcjonalnością, niezawodnością, parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz służyć do tego samego celu. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.9 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16.3 lit. b) SIWZ. 3.10 Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Stosownie do powyższego wymogu: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) robót ogólnobudowlanych (w tym związanych z obsługą sprzętu i urządzeń), niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych zał. 1.A do SIWZ b) robót związanych z instalacją c.o., niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych zał. 1.B do SIWZ; Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione w 3.10.1) pkt. a) i b), m.in. osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.10.1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 3.10.1) w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji o których mowa w pkt. 3.10.3) lit. a) – b), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł; b) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; c) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 3.10.3) lit. a) – b), zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie w §11 istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SIWZ), w tym jak za nienależyte wykonanie zamówienia; d) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisanych przez Zamawiającego na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy. 

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

44221000-5

45400000-1

45321000-3

45324000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31 

II.9) Informacje dodatkowe: ZGODNIE Z PKT. 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia. 4.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2018 r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 4.2 Zgodnie z postanowieniami określonymi w §6 istotnych postanowień umowy – zał. 7 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 31.05.2018 r., z zastrzeżeniem §11 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. 4.3 Termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 4.1 uwzględnia 3–dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: ZGODNIE Z PKT. 5.1.2)c SIWZ:Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. POSIADA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - wymagane minimum: Wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu docieplenia budynku systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych, każde z nich o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 4 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. UWAGA!!! DOPIERO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca, na potwierdzenie spełnienia w/w warunku złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.4.2) lit. a) SIWZ (tj. wykaz robót -zał. nr 4 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; dokumentów tych nie należy składać wraz z ofertą). 2. DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ N/W OSOBAMI: - wymagane minimum: - jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika BUDOWY, posiadająca adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 16.3 lit. a) SIWZ). W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. UWAGA!!! DOPIERO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca, na potwierdzenie spełnienia w/w warunku złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.4.2) lit. b) SIWZ (tj. wykaz osób - zał. nr 5 do SIWZ); dokumentów tych nie należy składać wraz z ofertą). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób będzie wymagany NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO od wykonawcy najwyżej ocenionego w postępowaniu, w związku z prowadzeniem postępowania w procedurze odwróconej, na podst. art. 24aa ustawy Pzp.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.1 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt