MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.02.2013 R.

 

Suszec, 28.02.2013 r.
 
 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem – Etap II”
               
Na podst. art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 
Z uwagi na:
-      udzielone Wykonawcom w dniu 28.02.2013r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,
Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, która jest wiążąca dla Wykonawców:
 
1)         formularz przedmiaru robót – zał. 1.A do SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana dot. poz. 3 d.1):
 
 
 
Uwaga:
Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.
 
                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                      Marian Pawlas