MENU

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, dnia 14.10.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a; 43-229 Ćwiklice

za cenę: 112.556,82 zł brutto.

               Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.     W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 5 OFERT, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Faktoria Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Ks. Roboty 50, 44-186 Gierałtowice

OFERTA NR 02 złożona przez:

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik

OFERTA NR 03 złożona przez:

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło

ul. Gagarina 132C; 44-268 Jastrzębie–Zdrój

OFERTA NR 04 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka z o.o.

ul. Gliwicka 179A, 44-207 Rybnik

OFERTA NR 05 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 Ćwiklice

III.            STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ ZAWIERA PONIŻSZA TABELA:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

229,29

15,00

244,29

02

257,97

15,00

272,97

03

194,10

15,00

209,10

04

0,00

0,00

0,00

05

285,00

15,00

300,00

Wójt Gminy

Marian Pawlas