MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 03.09.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.          Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ulicy Wyzwolenia 2 - Etap I wraz z wykonaniem dodatkowych schodów zewnętrznych” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy

Jan Kania

ul. Akademii Umiejętności 28/1, 43-300 Bielsko-Biała

za cenę: 394.519,98 zł brutto

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

„BEN-BUD” Janusz Benisz; ul. Gajowa 68, 44-240 Żory

OFERTA NR 02 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Markowski i Spółka; ul. Górnośląska 15, 43-200 Pszczyna

OFERTA NR 03 złożona przez:

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Jan Kania; ul. Akademii Umiejętności 28/1, 43-300 Bielsko-Biała

OFERTA NR 04 złożona przez:

Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany Gawlik Piotr Gawlik; Puńców, ul. Boczna 6, 43-400 Cieszyn

OFERTA NR 05 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: FOBUD Tomasz Frydecki; ul. Rzemieślnicza 13, 44-321 Marklowice

Partner konsorcjum: FOBUD Sp. z o.o. ; ul. Rzemieślnicza 13, 44-321 Marklowice

OFERTA NR 06 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „SKID” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polna 16, 43-250 Pawłowice

OFERTA NR 07 złożona przez:

„IZOBUD” s.c.; Adam Leśniak, Bronisław Leśniak; ul. Astrów 6A, 44-240 Żory

 

 III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

0,00

0,00

02

0,00

0,00

03

300,00

300,00

04

255,36

255,36

05

229,47

229,47

06

0,00

0,00

07

280,53

280,53

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas