MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 Suszec, dnia 15.03.2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa fragmentu ulicy Stara Droga w Kobielicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kościelną o długości 967m”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 12 OFERT, tj.:
 
OFERTA NR 01 złożona przez:
Firma „STRADA” Maciej Zdziebło
ul. Gagarina 132c, 44-268 Jastrzębie Zdrój
OFERTA NR 02 złożona przez:
AUTO-TRANS Piotr Jojko
ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice
OFERTA NR 03 złożona przez:
Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.
ul. Mikołowska 107, 44-203 Rybnik
OFERTA NR 04 złożona przez:
Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik
OFERTA NR 05 złożona przez:
PETBUD Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice
OFERTA NR 06 złożona przez:
DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
OFERTA NR 07 złożona przez:
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Adres do korespondencji: ul. Kolista 25, 40-467 Katowice
OFERTA NR 08 złożona przez:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
OFERTA NR 09 złożona przez:
Pavimental Polska Sp. z o.o.
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa,
OFERTA NR 10 złożona przez:
SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Adres do korespondencji:
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
OFERTA NR 11 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga
ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
OFERTA NR 12 złożona przez:
P.P.H.U. „Asfaltor” s.c., Tadeusz Paździora & Piotr Paździora
ul. Kaniowska 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice
 
III.   STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
248,76
248,76
02
0,00
0,00
03
240,96
240,96
04
278,55
278,55
05
286,41
286,41
06
292,44
292,44
07
228,27
228,27
08
234,27
234,27
09
267,75
267,75
10
300,00
300,00
11
247,44
247,44
12
241,74
241,74

 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas