MENU

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 07.04.2014 R.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 67241-2014 z dnia 2014-03-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz...
Termin składania ofert: 2014-04-14

 

Numer ogłoszenia: 74643 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67241 - 2014 data 28.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
  • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014..
  • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
  • W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe: ZGODNIE Z PKT. 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: a) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 27.06.2014r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. b) Zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6 istotnych postanowień umowy - zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 27.06.2014 r., z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. c) Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt a) uwzględnia 3-dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych...
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe: ZGODNIE Z PKT. 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: a) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2014r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. b) Zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6 istotnych postanowień umowy - zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 31.07.2014 r., z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. c) Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt a) uwzględnia 3-dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych...