MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.12.2014

 Suszec, 29.12.2014 r.

 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P3”.

           

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-     udzielone wykonawcom w dniu 29.12.2014 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany i uzupełnienia w dokumentacji projektowej, wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

-      konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 12.01.2015r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.1      Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12.01.2015 r. do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

 

2)      pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-   będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P3”

-   Nie otwierać przed 12.01.2015 r. godz. 10.30.

-   poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

3)      pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „15.         Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)         Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 12.01.2015r. o godz. 10.00,

b)         Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 12.01.2015r. godz. 10.30.

 

4)    formularz przedmiaru robót -  zał. 1.B do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

formularz_zal__1B.xls - ZMIENIONY

5)    zał. nr 10.2 do SIWZ (PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY BUDOWLANO - DROGOWEJ) zamawiający UZUPEŁNIA O RYSUNEK 6485.3.03 (zaw. informacje o średnicy, typie materiału oraz wymiarach elementów żelbetowych):

 

6485_3_03_z_wymiarowaniem.pdf

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 256209 – 2014 z dnia 11.12.2014  na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty zgodnie z treścią formularzy przedmiaru robót:

- zał. 1.A i 1.C z dnia 11.12.2014,

- natomiast zał. 1.B zgodnie ze zmianą z dnia 29.12.2014 r.

które będą obowiązujące w przedmiotowym przetargu.

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                             Marian Pawlas