MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.suszec.iap.pl/pl


Suszec: Przebudowa ul. Malinowej w Radostowicach na odcinku o długości około 270mb, fragmentu ul. Granicznej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do posesji nr 97 o długości około 144mb oraz odcinka bocznego ul. Średni Dwór w Mizerowie o długości około 50mb
Numer ogłoszenia: 184107 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Malinowej w Radostowicach na odcinku o długości około 270mb, fragmentu ul. Granicznej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do posesji nr 97 o długości około 144mb oraz odcinka bocznego ul. Średni Dwór w Mizerowie o długości około 50mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Malinowej w Radostowicach na odcinku o długości około 270mb, fragmentu ul. Granicznej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do posesji nr 97 o długości około 144mb oraz odcinka bocznego ul. Średni Dwór w Mizerowie o długości około 50mb, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy ul. Malinowej w Radostowicach na odcinku o długości około 270mb, fragmentu ul. Granicznej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do posesji nr 97 o długości około 144mb oraz odcinka bocznego ul. Średni Dwór w Mizerowie o długości około 50mb. W ramach robót przewiduje się wykonanie: 1. W przypadku ul. Malinowej w Radostowicach: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (czasowe zmiany w istniejącej organizacji ruchu), - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy, - wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na powierzchni około 880m2, - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego na powierzchni około 168m2, - wykonanie miejscowych poszerzeń, - uporządkowanie terenu robót, 2. W przypadku ul. Granicznej w Radostowicach: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (czasowe zmiany w istniejącej organizacji ruchu), - wykonanie wyrównania istniejących nawierzchni tłuczniowych, - wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych na powierzchni około 469m2, - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego na powierzchni około 216m2, - uporządkowanie terenu robót, 3. W przypadku odcinka bocznego ul. Średni Dwór w Radostowicach - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (czasowe zmiany w istniejącej organizacji ruchu), - uzupełnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni, - wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych na powierzchni około 148m2, - wykonanie poboczy z frezu asfaltowego na powierzchni około 50m2, - uporządkowanie terenu robót, Koszty przygotowania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, a także koszty obsługi geodezyjnej należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne, 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane. 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularze przedmiaru robót: - zał. nr 1.A (ul. Malinowa w Radostowicach) - zał. nr 1.B (ul. Graniczna w Radostowicach) - zał. nr 1.C (odc. boczny ul. Średni Dwór w Mizerowie) b) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9a (ul. Malinowa w Radostowicach), c) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9b (ul. Graniczna w Radostowicach), d) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9c (odc. boczny ul. Średni Dwór w Mizerowie), e) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10a (ul. Malinowa w Radostowicach), f) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10b (ul. Graniczna w Radostowicach), g) projekt czasowej (na czas prowadzenia robót) organizacji ruchu - zał. nr 10c (odc. boczny ul. Średni Dwór w Mizerowie), i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz: h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11a (ul. Malinowa w Radostowicach), i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11b (ul. Graniczna w Radostowicach), j) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 11c (odc. boczny ul. Średni Dwór w Mizerowie). Uwagi: Przedstawione w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne na urządzenia techniczne i materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykazanie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    warunek zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/remoncie drogi o nawierzchni mineralno - bitumicznej na długości min. 400 mb lub powierzchni min. 1600 m2 - zgodnie ze sztuką budowlaną. Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy nie został jasno określony, wykonawca winien zakres ten wykazać w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - dysponuje min. jedną osobą z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami drogowymi objętymi przedmiotem zamówienia, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 18 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394).

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o