MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 06.02.2015 R.

 Suszec, dnia 06.02.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach”.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-         udzielone wykonawcom w dniu 06.02.2015 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w dokumentacji projektowej Formularzu przedmiaru robót – zał. 1.C), wynikające z konieczności doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

-         konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 11.02.2015r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 14 lit. j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-       będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach”

-       Nie otwierać przed 11.02.2015 r. godz. 10.30.

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

3)      pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        „15.               Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)            Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 11.02.2015r. o godz. 10.00,

b)            Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 11.02.2015r. godz. 10.30.

 

4)    formularz przedmiaru robót -  zał. 1.C do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

     Formularz_przedmiaru_1_C.xls - ZMIENIONY

 

Uwaga:

 

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 10849 – 2015 z dnia 26.01.2015  na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty zgodnie z treścią formularzy przedmiaru robót:

- zał. 1.A i 1.B z dnia 26.01.2015 r.,

- natomiast zał. 1.C zgodnie ze zmianą z dnia 06.02.2015 r.

które będą obowiązujące w przedmiotowym przetargu.

                                                                                                                                         Wójt Gminy

 

                                                                                                                                              Marian Pawlas