MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.11.2016

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 09.11.2016 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Suszcu.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

-         udzielone wykonawcom w dniu 09.11.2016 r. odpowiedzi na pytania dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz dokonane w związku z tym zmiany w Załączniku nr 1.A do SIWZ – FORMULARZU WYCENY,  

-         z uwagi na konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i prawidłowe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 15.11.2016 r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 12.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

j)  „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-       będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: Oferta na dostawę i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Suszcu.”.

-       Nie otwierać przed 15.11.2016 r. godz. 10.30!

-       poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres  wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

(…)”

 

2)      pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

13.1        Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 15.11.2016 r. o godz. 10.00,

13.2        Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 15.11.2016 r. godz. 10.30.

 

3)    formularz wyceny -  zał. 1.A do SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:  FORMULARZ WYCENY – ZAŁ. 1.A do SIWZ  - ZMIENIONY - OBOWIĄZUJĄCY OD 09.11.2016

 

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ WYCENY – ZAŁ. 1.A do SIWZ  - ZMIENIONY - OBOWIĄZUJĄCY OD 09.11.2016

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 337090 – 2016 z dnia 04.11.2016  na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do wyceny ofert zgodnie z treścią formularza przedmiaru robót 1.A z dnia 04.11.2016 r., który jest obowiązujący w przedmiotowym przetargu.

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                             Marian Pawlas