MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Suszec, dnia 05.08.2013 r.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy:   przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Nierad i Łoskutowa w Kryrach – IV etap” – II postępowanie
 
 
 
Wójt Gminy Suszec, informuje na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), zwanej dalej Ustawą, że unieważnia postępowanie na podstawie:
- art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…)”.
 
Z up. Wójta
 
Czesław Smusz
Zastępca Wójta